Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM: SỰ THẬT KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC

 Một “phiên điều trần” với chủ đề: “Tình trạng tồi tệ về tự do tôn giáo trên thế giới” vừa được Tiểu ban Sức khỏe toàn cầu, Nhân quyền toàn cầu và Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ, cùng một vài tổ chức quốc tế tiến hành. Tại “phiên điều trần”, đại diện một số tổ chức như: Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF); Tổ chức Cứu trợ người vượt biển (BPSOS) và đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách vấn đề tự do tôn giáo đã đưa ra những phát biểu hồ đồ, vô căn cứ, sai sự thật về việc thực hiện quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Họ cho rằng, ở Việt Nam “không có tự do tôn giáo” và vu cáo Việt Nam “đàn áp và bỏ tù” hàng loạt người dân tộc thiểu số hoạt động tôn giáo... Trước hết cần thấy rằng, thực chất của cái gọi là “phiên điều trần” này không gì khác là nhằm tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân thù địch xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo về tự do tôn giáo ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những phát biểu của một vài tổ chức như đã nói tại “phiên điều trần” về tự do tôn giáo ở Việt Nam là hồ đồ, vô căn cứ, bóp méo, xuyên tạc sự thật một cách trắng trợn. Tại các diễn đàn quốc tế, Việt Nam đã nhiều lần công bố trước thế giới quan điểm, chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đảng và Nhà nước ta tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện bình đẳng, đoàn kết lương giáo và giữa các tôn giáo. Khắc phục mọi thái độ hẹp hòi, thành kiến, phân biệt đối xử với đồng bào có đạo, chống những hành động vi phạm tự do tín ngưỡng; đồng thời, nghiêm cấm và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tôn giáo phá hoại độc lập và đoàn kết dân tộc, chống phá chủ nghĩa xã hội, ngăn cản tín đồ làm nghĩa vụ công dân”. 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với quan điểm của Đảng. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan tâm và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật…”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh: “Tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo; có những chính sách đặc thù giải quyết khó khăn cho đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cản trở sự phát triển của đất nước”. Trong Hiến pháp và các văn bản luật của Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân luôn được ghi nhận. 

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định quan điểm Hiến pháp và các văn bản luật của Việt Nam, qyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân được ghi nhận. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục quy định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà ước Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo đảm các tuyền con người, quyền công dân, trong đó có tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 24 (Chương của Hiến pháp năm 2013 quy định: “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Đặc biệt, sự ra đời của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 đã chứng tỏ Nhà nước Việt Nam rất quan và quyết tâm phấn đấu đảm bảo ngày càng tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Nhân dân Việt Nam hiểu quá rõ những âm mưu và hoạt động của các cá nhân, tổ chức thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ chính trị tại Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ đó, họ thường lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, trong đó có vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo. Bằng mọi cách, họ tiến hành các hoạt động xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo sự thật nhằm làm giảm sút uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, tạo cớ hòng can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nhưng có một thực tế hiển nhiên họ không thể phủ nhận được là: Ở Việt Nam quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được tôn trọng và đảm bảo, mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này không chỉ được thể hiện trong hệ thống đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn được thể hiện sinh động trong thực tiễn..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét