Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Phản bác luận điệu xuyên tạc


Vừa qua trên trang mạng Việt Tân đã chia sẽ 1 video có hình ảnh 1 xe du lịch đâm vào 1 người đi đường rồi sau đó dùng hung khí hành hung người đàn ông đó đến ngất xỉu, Blogger Thach Vu đã viện chứng hành động đó liên quan đến Việt Nam như Xã hội VN đang tiến nhanh đến chuẩn mực này. Thành phần tiên tiến đã đến đích là lực lượng công an và học sinh trung học”.
Bên cạnh đó, trang Chan Troi moi Media đã có bài xuyên tạc chế độ, khi bôi nhọ hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, so sánh cách thức cầm quyền của Đảng ta trước kia và bây giờ.
Có thể nói, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngay trong Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và Luận cương Chính trị tháng 10 năm 1930 và trong tất cả các kỳ Đại hội, Đảng ta đã luôn nhất quán kiên mục tiêu đó là phải nắm quyền lãnh đạo, tuyệt đối, trực tiếp các tổ chức vũ trang cách mạng không thông qua khâu trung gian nào: “Luôn luôn giữ quyền chỉ huy nghiêm ngặt của đảng trong Tự vệ thường trực…”.
Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản cũng đã chỉ rõ phải giữ quyền lãnh đạo, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng cộng sản với quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân.
Thực tiễn qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, qua từng giai đoạn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào Lực lượng vũ trang vẫn luôn là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhân dân, là lực lượng trung thành, tin cậy của cả dân tộc, vì nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ cùng toàn Đảng, toàn quân tiến hành khởi nghĩa vũ trang cách mạng Tháng 8 năm 1945, đánh thắng thực dân Pháp xâm lược qua Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, tiến tới đánh đuổi  đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Hơn 70 năm qua, Lực lượng vũ trang ta luôn tận trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, dân tộc ta, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Những luận điệu mà các phần tử cơ hội, thù địch đưa ra hòng xuyên tạc, kích động gây chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ Đảng ta. Để đảm bảo đưa nước ta tiến lên xã hội chủ nghĩa vấn đề cốt yếu là giải quyết tốt hài hòa mối quan hệ phát triển kinh tế nhanh, bền vững, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng – an ninh, trong đó phải đảm bảo sự lãnh đạo, tuyệt đối, trực tiếp, chặt chẽ của Đảng đối với các lực lượng vũ trang trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, có như vậy sẽ xây dựng Lực lượng vũ trang luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, đập tan mọi thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ thành quả công cuộc đổi mới mà Đảng, nhân dân ta lựa chọn./.

Đức Anh 

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN MỤC TIÊU ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI


          Cũng như trước đây, hiện nay và trong những năm tới, các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội đang và sẽ ráo riết tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Họ đòi chúng ta “lựa chọn lại” mục tiêu, con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn; đòi chúng ta phải từ bỏ con đường CNXH, muốn đất nước ta lùi về giai đoạn dân chủ nhân dân, đòi đổi tên Đảng, tên nước, công khai hô hào đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Họ lập luận rằng, đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chắp vá, là không tưởng. Gần đây, họ cho rằng, con đường mà Việt Nam muốn đi là thứ chủ nghĩa tư bản theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng con đường này không thể thành công vì không thể nào giải quyết thỏa hiệp giữa hai chủ nghĩa đối lập nhau!
Thực hiện mưu đồ này, chúng ra sức bôi đen CNXH hiện thực, bác bỏ con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, công khai ca ngợi chế độ tư bản chủ nghĩa và ra sức cổ súy, tô son, trát phấn cho chủ nghĩa tư bản, rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, chủ nghĩa tư bản có thể hội tụ với CNXH trong thời đại hậu công nghiệp, văn minh tin học!
Họ lấy một số khuyết điểm, yếu kém của ta về quản lý kinh tế, quản lý xã hội để quy chụp cho bản chất của CNXH, xuyên tạc rằng, ở nước ta không có CNXH. Trong khi nước ta đang ở trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, họ lại đòi hỏi những nhân tố của CNXH phải xuất hiện đầy đủ ngay ở nước ta. Tiến công vào đường lối của Đảng, các thế lực thù địch cho rằng, phải phát triển chủ nghĩa tư bản dưới sự lãnh đạo của Đảng, giải quyết những vấn đề xã hội ở chừng mực nào đó theo CNXH dân chủ!
Những luận điệu nói trên của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội không có mục đích nào khác là gây sự hoài nghi; phá vỡ sự đồng thuận xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta đối với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta đi vào con đường tư bản chủ nghĩa. Chính vì vậy, việc đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố, giữ vững sự kiên định niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta vào mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH-ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc”. Đây là một sự tổng kết lịch sử cách mạng Việt Nam, vạch rõ nguồn gốc sâu xa mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, chỉ rõ mục tiêu, lý tưởng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục kiên định trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
Hơn 85 năm qua, đó là khoảng thời gian đủ để mỗi người Việt Nam kiểm nghiệm và rút ra kết luận về sự đúng đắn, sáng tạo của mục tiêu, con đường độc lập dân tộc và CNXH mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn. Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam trong hơn 85 năm qua cho thấy, độc lập dân tộc và CNXH đã được Đảng ta xác định là mục tiêu, là cái đích phải đến của cách mạng Việt Nam ngay từ Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng (1930). Từ đó cho đến nay, độc lập dân tộc và CNXH luôn luôn là ngọn cờ dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Giải quyết đúng đắn mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa độc lập dân tộc và CNXH trong từng thời kỳ cách mạng là nét độc đáo, sáng tạo, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ lịch sử, căn cứ vào tình hình của thế giới, khu vực và đất nước, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng; trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ đường lối, nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH phù hợp với yêu cầu của lịch sử.
Đặc biệt, khi nước ta tiến hành công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tình hình thế giới, khu vực có những biến đổi to lớn và cực kỳ phức tạp. Độc lập dân tộc và CNXH đứng trước những khó khăn, thách thức mới. Trước những biến cố của lịch sử trong những thập niên 90 của thế kỷ 20, công cuộc cải cách, cải tổ, đổi mới CNXH đã trở thành một đòi hỏi tất yếu nhằm khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết, sai lầm trong quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu; tìm ra con đường phát triển thích hợp của CNXH hiện thực đối với mỗi nước.
Trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, Đảng ta khẳng định, đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu CNXH mà chính là để đạt mục tiêu đó một cách có hiệu quả bằng những phương pháp, bước đi thích hợp, phù hợp với quy luật để nhanh chóng đưa đất nước thoát  khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; khắc phục sự tụt hậu, chệch hướng, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ thực tiễn tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã tổng kết, rút ra một trong những bài học quan trọng: “Trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Trong thời kỳ mới, Đảng ta xác định độc lập dân tộc và CNXH tiếp tục là kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy nhiên, mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH cần được bổ sung, phát triển cho phù hợp với những đặc điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ của thời đại và tình hình đất nước. Kết hợp độc lập dân tộc và CNXH phải đặt trong xu thế phát triển của thời đại và quá trình vận động của các nhân tố dân tộc, giai cấp trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, của xu thế toàn cầu hóa. Quan hệ giữa các quốc gia-dân tộc trên thế giới được hình thành và vận động trên cơ sở tác động tổng hợp của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc và đấu tranh giải quyết những vấn đề toàn cầu. Sự kết hợp, đan xen và thống nhất giữa lợi ích dân tộc, giai cấp, quốc tế tạo ra động lực mới cho sự phát triển các quan hệ quốc tế trong thời đại ngày nay.
Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Độc lập dân tộc và CNXH là hai mặt của một quá trình thống nhất biện chứng của sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Đương nhiên, hành trình đi tới mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, cùng với những thời cơ, thuận lợi mới, chúng ta vẫn còn gặp phải những khó khăn, thách thức mới.
V.I.Lê-nin đã từng căn dặn những người cộng sản, không bao giờ được chán nản hoặc rơi vào tuyệt vọng. Cần phải kiên định con đường đã chọn, biết củng cố, nuôi dưỡng niềm tin vào thắng lợi ngay cả trong những thời điểm, những hoàn cảnh khó khăn nhất. Trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; không bi quan, dao động, mất niềm tin trước những khó khăn, thử thách. Phải nhạy cảm nắm bắt cái mới, giữ vững nguyên tắc chiến lược, đồng thời, phải linh hoạt, mềm dẻo về sách lược, theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” để thực hiện mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và CNXH, xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

 Đức Xuân

Tham nhũng

 Tham nhung là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ, làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Hiện nay các thế lực đang lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện toan tính, đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, các phương tiện thông, truyền thông nước ngoài để phát tán tài liệu, tuyên truyền quan điểm xuyên tạc, vu cáo, gieo rắc thông tin xấu, độc hại hòng làm nhiễu loạn đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội, làm nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội đăng tải khá nhiều bài, tin, tranh ảnh chống phá công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, tung tin, bịa đặt, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân gieo rắc hoài nghi, bi quan, bất bình trong nhân dân. Nhưng thực tiễn luôn là một chân lý để chứng minh cho quyết tâm của Đảng ta trong công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao. Với các giải pháp, bước đi được thực hiện một cách bài bản, kiên trì, kiên quyết, thường xuyên, liên tục đã và đang đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Chống tham nhũng đã trở thành một phong trào, một xu thế không ai có thể đứng ngoài cuộc, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa cháy trước rồi cả lò nóng lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được.
Bây giờ không còn tình trạng làm cho có như nhiều người nghĩ. Đảng ta đã rút ngắn được quãng đường giữa nói và làm, từng bước đang loại bỏ những “con sâu” tham nhũng, tiêu cực ra khỏi bộ máy. Qua nhiều việc vừa qua, Đảng đã chứng minh không có vùng cấm trong xử lý cán bộ, dù ở cấp nào, cương vị nào, cả nghỉ hưu lẫn đương chức và được thực hiện trên diện rộng. Bên cạnh đó, công tác điều tra, kết luận đều làm một cách minh bạch, công khia để nhân dân cùng theo dõi, giám sát. Cách làm này đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nàh nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Cuộc đấu tranh có thể còn nhiều khó khăn, bởi các thủ đoạn tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ vào cuộc của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, chắc chắn chúng ta sẽ đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng một xã hội giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đức Kham
         


LÊN ÁN NHỮNG LINH MỤC PHÁ ĐỜI, PHÁ ĐẠO
Để thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực phản động đã dùng nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi và sảo quyệt, để kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc luôn. Một số chức sắc cực đoan trong Công giáo luôn tìm mọi cách, dùng mọi luận điệu xuyên tạc để lừa bịp giáo dân, gieo rắc sự hoài nghi, tư tưởng thù hằn tôn giáo.
Thực tế thời gian qua, lợi dụng một số sự việc nhạy cảm trong xã hội, một bộ phận chức sắc ở Nghệ An có thái độ chính trị xấu trên địa bàn đã kích động dẫn đến sự thuẫn xảy ra giữa lương và giáo. Họ quay phim chụp ảnh, đăng tải những thông tin xuyên tạc, sai sự thật làm chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp giữa lương - giáo. Mục đích của hoạt động làm cho tình hình an ninh trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, nhân dân sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, tình làng nghĩa xóm phai nhạt, gây mâu thuẫn giữa lương dân – giáo dân, chính quyền – giáo hội. Nổi cộm hoạt động chống phá như Nguyễn Ngọc Ngữ, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Đinh Văn Minh, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Toản, Lê Ngọc Thanh, Phan Văn Lợi, là Nguyễn Văn Lý ...Trong khi Giáo hoàng Benedict XVI gửi Giáo hội Công giáo Việt nói rằng: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Thông điệp này đã thể hiện rõ ràng với mong muốn hướng tín đồ theo đạo công giáo hãy “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “kính chúa, yêu nước”.
Quan điểm, tư tưởng về đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo đã được đúc kết, xây dựng và thể hiện chân thực trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chính điều này luôn là chiếc búa tạ đập tan những âm mưu, thủ đoạn của những kẻ chống phá. Chắc chắn những hành động của số linh mục cực đoan tại giáo phận Vinh, Dòng chúa cứu thế Thái Hà- Hà Nội không bao giờ có thể làm lung lay được khối đoàn kết toàn dân.
                                                                   Văn Tuyền


Linh mục Anton Đặng Hữu Nam – Quản sứ Phú Yên, Giáo Phận Vinh KẺ BỆNH HOẠN


Ngày 27/8/2017 vừa qua, trong buổi lễ tại nhà thờ xứ Đặng Hữu Nam lại tiếp tục công khai thách thức Pháp luật, ngang nhiên xúc phạm đến nhân phẩm, giá trị đạo đức của hàng ngàn bác sĩ, giáo viên đang cống hiến và làm việc trên đất nước Việt Nam. Cụm từ được Nam nhắc đi nhắc lại nhiều trong lời rao giảng như: “Hiện nay chúng ta đang sống dưới chế độ cộng sản biến bác sĩ thành con buôn, biến giáo viên thành con đĩ”. Khi nghe được câu nói này từ Đặng Hữu Nam, làm chúng ta nghĩ ngay đến rằng Đặng Hữu Nam không phải là một kẻ ngu dốt, ít học vì một kẻ ngu dốt thì không thể trở thành một linh mục được mà là một kẻ bệnh hoạn.
Nếu là một linh mục, Nam sẽ dành thời gian để loan báo tin mừng, phục sự Chúa. Thay mặt Chúa trời chăm lo phần hồn cho các giáo dân. Đằng này Nam đã biến thánh đường thành nơi để y thể hiện sự bệnh hoạn, hoang ngôn thoá mạ người khác, bới những hiện tượng tiêu cực nhỏ trong xã hội để thổi phồng sự việc... Đó là những lời nói của một kẻ “hoang ngôn, bệnh hoạn” thuộc về loài Quỷ dữ chứ không phải từ miệng của người được coi là chứng nhân của Chúa! Chứng nhân của sự thật. Vì trong kinh thánh, giáo lý, giáo luật, đường hướng giáo hội... có câu nào viết như vậy đâu.
Lời nói và hành động của Nam không chỉ làm cho những cựu chiến binh, giáo viên, bác sĩ đang sống, làm việc trên đất nước ta mới là người cảm thấy uất ức nhất mà chính là những giáo dân đang ngày ngày bị “bệnh hoạn” như Đặng Hữu Nam tuyên truyền, lừa bịp thậm chí là đe dọa, đánh đập.
Nói đúng ra những giáo dân thuộc con chiên của Đặng Hữu Nam mới chính là những người bất hạnh nhất. Tuần nào cũng bị bắt nhét vào tai những lời lẽ “bệnh họan”. Biết những sai phạm của cha xứ nhưng không dám tố cáo vì sợ trả thù. Họ muốn làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của một công dân xây dựng đất nước cũng không được vì bị hăm dọa. Chẳng lẽ các cơ quan chức năng và giáo hội Công giáo lại để một người “bệnh hoạn” như Đặng Hữu Nam tác oai, tác quái, mang lại nhiều bức xúc, uất ức cho người dân như vậy?. Chẵng lẽ giáo phận Vinh lại làm ngơ, đồng tình cho Đặng Hữu Nam gây chia rẽ, làm cho đồng bào theo tôn giáo với không theo tôn giáo và theo các tôn giáo khác nhau mất niềm tin vào đội ngũ chức sắc trong thiên chúa giáo ở Giáo phận Vinh .

 Bùi Quốc 

CHỐNG LẠI QUAN ĐIỂM Phủ nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước ta đã và đang diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực. Nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo dựng được niềm tin với nhân dân… vậy mà trên một số trang mạng vẫn có người cố tình xuyên tạc làm sai lệch vấn đề, gieo rắc những tâm lý hoài nghi, bi quan, dao động về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta sẽ không đem lại kết quả gì và sẽ không đi về đâu. Một số ít quan điểm cho rằng “Những hành động, việc làm của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng giống như những cây củi ở trong rừng, có thực tâm chặt cũng không xuể ngoại trừ lâm tặc” – Đây chỉ là ý kiến cá nhân chủ quan, trên thực tế những gì đang diễn ra đã chứng minh, bác bỏ hoàn toàn những nhận định sai trái về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BCH Trung ương Đảng, mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái trong Đảng và bộ máy Nhà nước đã đạt được những kết quả cụ thể, tích cực, bước đầu đem lại niềm tin cho nhân dân. Chưa bao giờ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng lại diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả như bây giờ; không nể nang, không khoan nhượng và không có “vùng cấm” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không phải lẻ tẻ từng vụ, từng việc mà bây giờ đã thành phong trào, thành một xu thế, làm có bài bản, phân công cơ quan nào làm, kết quả thế nào, bao giờ xong. Đây là kinh nghiệm rất quý.Tạo ra được xu thế, được phong trào mới là cơ bản”.Theo đó, đã có không ít quan chức nhà nước, quan chức các doanh nghiệp nhà nước, từ sản xuất kinh doanh đến tài chính ngân hàng… lần lượt bị kỷ luật, bị khởi tố, bắt giam hoặc bị kỷ luật tước hết các chức vụ.
Đã có không ít cán bộ tha hóa biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bị vạch mặt, chỉ tên; nhiều cán bộ sai phạm bị xử lý theo kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước như: vụ Trịnh Xuân Thanh, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ và bí thư Thành uỷ thành phố Đà Nẵng, Châu Thị Thu Nga, Giám đốc Sở Tài nguyên, môi trường tỉnh Yên Bái… Có thể nói việc xử lý kỷ luật một số cán bộ cấp cao đương chức và các cán bộ khác là minh chứng cụ thể cho quan điểm không có “vùng cấm” trong xử lý các vụ tham nhũng, được khẳng định rõ trong các nghị quyết của Đảng; thể hiện nguyên tắc: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, xóa đi những “thành ngữ” như “hạ cánh an toàn”, “tắm từ vai tắm xuống”…
Những ví dụ trên đã thể hiện quyết tâm của Đảng ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, không có “vùng cấm”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức ngày 31/7/2017 đã nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu.Và không thể đứng ngoài được.Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công.
Cuộc chiến chống tham nhũng chắc chắn còn nhiều cam go, gian nan phía trước. Để chống được căn bệnh này phải sử dụng liều thuốc mạnh và cần một tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, Nhà nước và nhân dân. “Lò đã nóng, củi tươi cũng phải cháy” đang trở thành một mệnh lệnh, lời hiệu triệu cho một quyết tâm không gì lay chuyển. Quyết tâm từ người “nhóm lửa” ấy đang tạo ra một luồng gió mới, một khí thế mới, tạo nên động lực mạnh mẽ cho chúng ta trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn.Cũng có thể khẳng định, công cuộc phòng chống tham nhũng chưa bao giờ mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả như hiện nay.
 A dề

Cảnh giác với những “trò lố”


Gần đây, việc Đảng ta xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng như: ông Nguyễn Xuân Anh, ông Đinh La Thăng, ông Vũ Huy Hoàng, ông Võ Kim Cự...  đã thực sự mang lại niềm tin trong nhân dân. Việc xử lý các cá nhân vi phạm thực hiện theo tinh thần thượng tôn pháp luật, công minh, chính xác, đúng người, đúng tội và tạo cơ hội để họ sửa chữa, khắc phục sai lầm, khuyết điểm, nếu có tội thì dù giữ cương vị gì cũng đều phải chịu án phạt theo khung hình phạt của pháp luật nhà nước và quy định của kỷ luật đảng. Điều đó thể hiện ý chí và quyết tâm chính trị cao của Đảng ta và toàn dân ta trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Những kết quả đó đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào chủ trương, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước đối với quốc nạn tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Tuy nhiên, một số người đã lợi dụng việc xử lý các vụ án tham nhũng và xử lý các cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, nhất là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, tung lên mạng xã hội những bài viết xuyên tạc bản chất của sự việc, hòng gây nhiễu loạn thông tin, hạ uy tín của các cơ quan chức năng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đó, nhiều bài viết đã xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện biến xử lý kỷ luật do tham nhũng thành chuyện tranh chấp quyền lực, thành chuyện phe phái trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước. Đây là thủ đoạn cực kỳ trắng trợn, thâm độc của các phần tử cơ hội, thù địch. Những luận điệu xuyên tạc bản chất các vụ án tham nhũng, bôi nhọ, hạ thấp uy tín một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ định được kết quả và ngăn cản được ý chí, quyết tâm đấu tranh loại trừ tham nhũng đang trở thành phong trào hành động thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân ở nước ta hiện nay. Và chỉ có những phần tử cơ hội, bất mãn, mang tư tưởng thù địch mới cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, tung tin, dựng chuyện, phủ nhận kết quả đấu tranh chống tham nhũng, tội phạm của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân chúng ta hãy đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của chúng./.

                                                     Nguyên Phương

CẢNH GIÁC VỚI TRANG FACEBOOK “BLOG ĐƯỜNG PHỐ”


______o0o______
Các bạn trẻ thân mến! Hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu của chúng ta (facebook, zalo, viver, instagram…); không chỉ giới trẻ mà hầu hết mọi tầng lớp, mọi người từ bác nông dân, anh trí thức, chị công nhân, người già, người trẻ…đều tham theo dõi (follow), chia sẽ (share), cùng bày tỏ cảm xúc, tâm trạng (like), mạng xã hội làm cho thế giới trở nên “phẳng” hơn, là điều kiện để chúng ta có thể giao lưu, kết bạn, chia sẽ cho nhau những khoảnh khắc vui buồn, những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Có thể nói, mạng xã hội đã làm một cuộc cách mạng, kết nối tất cả mọi người trên thể giới lại với nhau, không phân biệt độ tuổi, màu da, giới tính; không giới hạn về không gian và thời gian, làm cho con người trở nên “gần” nhau hơn!
Tuy nhiên, trên thế giới này, mọi sự vật, hiện tượng đều có tính hai mặt của nó, bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội cũng có những điểm hạn chế như: thông tin trên các trang mạng khó được kiểm soát, một bộ phận các bạn trẻ quá lạm dụng mạng xã hội dẫn đến ít tham gia giao tiếp xã hội, chỉ tập trung vào thế giới “ảo” mà quên thế giới “thật” vẫn đang hàng ngày vận động phát triển liên tục, việc đắm chìm trong thể giới “ảo” của mạng xã hội dễ làm chúng ta thiếu những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống cơ bản. Thực chất, mạng xã hội chỉ là mặt “tinh thần”, chủ yếu mang tính giải trí, nên cần phải cân bằng giữa nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần.
Hơn nữa, một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ lãng phí thời gian vào mạng xã hội, từ đây hình thành những “anh hùng bàn phím”, những “thánh chém”… trong khi khả năng thực tế lại không có, thường xuyên tham gia, bình luận (commen) vào bất cứ vấn đề gì mình thích nhưng không tìm hiểu kỹ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến vấn đề, từ đó có những bình luận lệch lạc, sai trái. Một số thế lực thù địch, phản động lợi dụng các trang mạng để nói xấu lãnh đạo, xuyên tạc đường lối quan điểm của Đảng, lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm, tiêu cực của một bộ phận cán bộ, Đảng viên trong bộ máy nhà nước để khoét sâu, thổi phồng, cường điệu lên, gây dư luận hoang mạng mất niềm tin của người dân, khơi dậy tâm lý chán nản, nhìn xã hội dưới lăng kính một màu của gam màu tối. Nguy hại hơn nữa là làm cho nhân dân, nhất là giới trẻ mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chính quyền và các lực lượng thực thi pháp luật…đây thực chất là một cách thức tiến hành “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, “đầu độc” tư tưởng, là lệch lạc nhận thức của thế hệ trẻ.
Trang facebook “Blog Đường phố” là một trong những trang mạng phản động như vậy! Qua theo dõi, trang mạng này bên cạnh việc cập nhật những vấn đề mà giới trẻ quan tâm, thường xuyên đăng tải những video clip về những tiêu cực của LLVT (Nội dung video clip thường không đầy đủ, đã bị cắt xén, có cả nhưng nội dung đúng và không đúng), chủ yếu là Lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương và cả lực lượng Quân đội, chính quyền các cấp…sau đó bình luận, nhận xét đánh giá tiêu cực, phiến diện, tạo điều kiện cho các commen vào chỉ trích, thể hiện thái đội bất mãn, một số facebooker từ nước ngoài cũng có nhiều commen thể hiện nội dung chống phá, xuyên tạc Đảng, nhà nước, LLVT, chống đối chính quyền….
VD: ngày 17/10/2017 lúc 17h30 clip: “Chim lợn Phù Cừ Hưng Yên” về việc Cảnh sát giao thông đang kiểm tra tốc độ xe cơ giới.
- Clip ghi lại diễn biến Toàn án Quân sự Quân khu 5 xét xử vụ quân nhân bị đánh dập tinh hoàn… với rất nhiều bình luận mang tính kích động, chống phá.
Các bạn trẻ thân mến! Chúng ta hãy là những cư dân mạng thông thái, biết chắt lọc những thông tin từ nhiều chiều, đừng vội vàng quy kết, phán xét, kết luận một vấn đề nào đó nếu chúng ta chưa tìm hiểu kỹ. Đất nước đang trong quá trình đổi mới, Đảng, nhà nước, LLVT và bộ máy công quyền vẫn đang hàng ngày cố gắng xây dựng và hoàn thiện. Những sai lầm, khuyết điểm những tiêu cực của một bộ phận cán bộ, Đảng viên, tập thể trong bộ máy nhà nước là không tránh khỏi. Chúng ta cũng thẳn thắn nhìn nhận một cách khách quan, không dấu diếm…có những sự việc tiêu cực, gây bức xúc dư luận, một số cán bộ tham ô, tham nhũng gây thiệt hại lớn, làm giảm lòng tinh của nhân dân, nhưng đây không phải là số đông mà là một bộ phận, nhưng “con sâu làm rầu nồi canh”. Đảng, nhà nước ta đã nhận ra những nguy cơ và đã có biện pháp xử lý nghiêm minh, như tinh thần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “…Lò đã nóng lên rồi, củi khô dễ cháy sẽ cháy trước, củi tươi khó cháy cũng phải cháy…” Hàng loạt cán bộ cấp cao, ủy viên Trung ương đã bị xử lý nghiêm minh, cả cán bộ về hưu và đang đương chức như: Ông Vũ Huy Hoàng nguyên Bộ Trưởng Bộ Công thương, Ông Trịnh Xuân Thanh – Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang hay mới đây nhất là Ông Nguyễn Xuân Anh – Nguyên Bí thư TP Đàng nẵng…một số ví dụ trên cho thấy Đảng ta đã, đang làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà, nước một cách hết sức quyết liệt, không có giới hạn, không có “vùng cấm”.
Trở lại việc trang Facebook “Blog đường phố” thường xuyên đăng tải những nội dung có tính chất nói xấu lực Lượng công an và Quân đội, mong các bạn trẻ phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo, không mắc mưu của các thế lực thù địch. Phàm là con người ai cũng có sai phạm, khuyết điểm, công an hay Quân đội cũng có những lúc xử lý sai…nhưng đây chỉ là số nhỏ, chúng ta phải nhìn thấy cái tổng thể, trang mạng này chỉ đưa lên nhưng mặt tiêu cực trong khi hàng ngày LLVT đã có hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ ở những nơi gian khổ nhất, khó khăn nhất để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Trong đợt mưa bão tháng 10 vừa qua, có hàng nghìn cán bộ chiến sĩ dầm mình trong mưa bão để khắc phục hậu quả lũ lụt, trong khi biết bao chiến sĩ hy sinh tuổi xuân để ngày đêm canh gác ở biến giới, hải đảo, hàng trăm nghìn chiến sĩ không quản nắng mưa ở thao trường để sẵn sàng bảo về Tổ Quốc khi có tình huống…
Các bạn trẻ thân mến! Nhạc sĩ Trần Long Ẩn có câu hát rất nổi tiếng “…ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để giành phần ai…”. Hàng ngàn, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ LLVT đã chọn việc “gian khổ”, chúng ta nếu chưa làm gì có ích cho đất nước thì hãy là những fabooker sáng suốt, bình tĩnh khi nhận định mọi vấn đề không mắc mưu những thế lực thù địch, cảnh giác khi xem và bình luận trên trang Facebook “Blog đường phố”, xin thân ái chào các bạn!
  Huy VũXUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THỦ ĐOẠN NHAM HIỂM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Để chống phá cách mạng Việt Nam, một trong những thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch là ra sức xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng dẫu tìm mọi cách, lúc trắng trợn, lúc tinh vi, chúng nhất định không lừa dối được nhân dân Việt Nam và những người có lương tri trên toàn thế giới. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam và cách mạng Việt Nam. 
Cách mạng Việt Nam đã và đang là một tâm điểm chống phá của các thế lực thù địch. Đã có rất nhiều chiến dịch quy mô quốc tế, dưới nhiều phương thức khác nhau, nhằm bôi đen, xuyên tạc, vu khống những người cộng sản, các vị lãnh tụ cách mạng Việt Nam được nhân dân yêu mến, nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc. 
Tập trung xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng cho rằng, Hồ Chí Minh thực chất chỉ là người “dân tộc chủ nghĩa”(!) Chúng cố chứng minh tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, không có gì quý hơn độc lập tự do của Hồ Chí Minh là “phi nhân tính”(!) Chúng suy luận: “Nhân dân Việt Nam đi theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh là sai lầm, là đi vào ngõ cụt”(!) Chúng còn dựng những câu chuyện hoang đường về thân thế, đời tư của Người cùng với việc vẽ lên “chân dung” người cộng sản không có tình cảm, tình nghĩa cha con, vợ chồng, anh em...! Chúng công khai mục tiêu đạp đổ thần tượng Hồ Chí Minh, phá bỏ huyền thoại Hồ Chí Minh(!). 
Vì sao chúng lại cố tình làm như thế? Thực ra, mục đích chính của chúng là để chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đưa Việt Nam đi theo con đường khác con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và chính lịch sử dân tộc ta đã lựa chọn. Trong nhiều “kênh” chống phá, chúng nhằm vào hai “kênh” chính yếu nhất là “đánh” vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở “kênh” thứ nhất, chúng “đánh” vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vì Đảng là tổ chức chính trị duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Chúng hy vọng đến một lúc nào đó Đảng sẽ yếu đi, dần dần biến chất, mất vai trò lãnh đạo, hoặc đi đến tan rã. “Kênh” thứ hai, chúng tập trung “đánh” vào gốc, vào nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và vào giá trị tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, đó là “thần tượng” Hồ Chí Minh, với một hệ thống tư tưởng sâu sắc và toàn diện về con đường cách mạng Việt Nam và một nhân cách vĩ đại của dân tộc. Đây là một âm mưu rất thâm hiểm.
Để thực hiện âm mưu đó, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để bôi xấu, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Một trong những thủ đoạn quen thuộc là chúng cắt xén những câu nói, câu viết của Người. Gần đây, có kẻ mệnh danh là “nhà dân chủ”, “người đấu tranh vì tự do”… đã ra vẻ “khâm phục” câu nói của Hồ Chí Minh: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý…”1 để minh chứng là chúng đang làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh! Liệu có phải thế không? Câu nói của Hồ Chí Minh đã bị chúng cố ý cắt đi vế sau để “lập lờ đánh lận con đen”, nhằm xuyên tạc tư tưởng của Người. Vế sau ấy là: “… Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân.Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, tức không phải là chân lý.Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - tức là phục tùng chân lý”2. Bằng thủ đoạn khác, có kẻ làm ra vẻ là người “trong cuộc”, “nắm chắc” được bản chất của vấn đề, có khả năng “vén những tấm màn bí mật” ở chốn “thâm cung bí sử”… để bịa đặt, thêu dệt nên những câu chuyện không có thật hòng hạ uy tín Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, chúng tích cực lôi kéo những phần tử cơ hội, bất mãn với chế độ (thực chất là những kẻ bị suy thoái về tư tưởng chính trị, những kẻ “trở cờ”, phản bội), để làm cái “loa bung xung”. Số này thường được hà hơi, tiếp sức của “quan thầy” ở nước ngoài; tích cực liên lạc với nhau (cả ở trong nước và ngoài nước), tự coi là những “nhà dân chủ”, “bất đồng ý kiến” với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Đây là những kẻ có thái độ cực kỳ cay cú, sẵn sàng bịa chuyện, hoặc dựa trên một vài sự kiện, tài liệu để thêm thắt, bình luận. Để thực hiện những thủ đoạn trên, chúng thường sử dụng phương pháp viết truyện, hồi ký, viết báo, mở “diễn đàn”,… thông qua blog cá nhân, nhất là các trang mạng của các tổ chức phản động ở nước ngoài để kích động, nói xấu, phủ nhận tư tưởng, con người Hồ Chí Minh đi liền với phủ nhận con đường cách mạng Việt Nam. Chúng tô đậm những điều đó còn nhằm để tự bào chữa cho những sai lầm của chúng trong quá khứ.Thực ra, tác dụng của sự xuyên tạc từ những kẻ cơ hội, bất mãn này không thực sự lớn.Người đọc, người nghe tinh ý đều thấy rõ bản chất, thái độ, động cơ chính trị của chúng, nên không mấy người tin vào những điều hồ đồ đó. 
Về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có rất nhiều công trình khoa học, chương trình nghiên cứu, bài nói, bài viết của các học giả, nhân sĩ, trí thức, nhà chính trị… trong nước và trên thế giới bàn tới. Tư tưởng của Người là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể Việt Nam; kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên “vừa là người lãnh đạo, vừa là người đày tớ trung thành của nhân dân”. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Người không chỉ luôn phấn đấu thực hiện, mà còn truyền dạy cho các thế hệ cách mạng và người dân Việt Nam về tư tưởng đó. Chính vì vậy, Người là hiện thân của chủ nghĩa nhân văn cao cả, suốt cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Người là nhà chiến lược, nhà tổ chức thiên tài trong cuộc chiến đấu khổng lồ của nhân dân Việt Nam chống mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn và lạc hậu, tiến bước lên con đường XHCN. Người là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế, một chiến sĩ quả cảm không ngừng đấu tranh cho hòa bình và sự tiến bộ xã hội. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mọi sự giải phóng, từ giải phóng dân tộc, đến giải phóng xã hội - giai cấp, đều nhằm tới giải phóng con người, trên bình diện quốc gia và quốc tế. Vì vậy, Người được toàn dân Việt Nam nhiều thế hệ và nhiều tổ chức, cá nhân có lương tri trên thế giới tôn vinh.Một trong số đó là Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO). Năm 1987, tổ chức này đã ra Nghị quyết về Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó, đánh giá Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Mặc dù qua đời đã hơn 40 năm, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hóa có sức thẩm thấu và lan tỏa mạnh mẽ trên thế giới; là tài sản tinh thần vô cùng quý báu của dân tộc ta trên con đường hội nhập và phát triển; cùng với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế giới biến đổi không ngừng và có nhiều thay đổi phức tạp, khó lường, nhưng giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh luôn sống cùng với sự phát triển tiến bộ của nhân loại và dân tộc Việt Nam. 
Thực tế cho thấy, xã hội loài người luôn chứa đựng sự đấu tranh khốc liệt, không ngừng nghỉ giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác, giữa cái tiến bộ và phản tiến bộ, giữa văn hóa và phản văn hóa. Các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam chính là lực lượng tiêu biểu cho cái xấu, cái ác, cái phản tiến bộ, phản văn hóa đang cố tình xuyên tạc, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh. Do vậy, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Bảo vệ tư tưởng của Người là bảo vệ con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH mà lịch sử dân tộc ta đã lựa chọn và Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định ngay từ khi mới thành lập (03-02-1930). Nhưng, làm thế nào để chống lại sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh? 
Trước hết, chúng ta cần đẩy mạnh việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.Đây là vấn đề được Đảng ta đặt ra từ lâu và đã đạt những kết quả quan trọng, mang tính đột phá, nhưng cũng còn nhiều vấn đề cần tiếp tục phải được tổ chức nghiên cứu sâu hơn nữa.Sự hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với các thời kỳ hoạt động của Người trong phong trào cách mạng Việt Nam và quốc tế. Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tuân thủ nguyên tắc lịch sử - cụ thể, là xem xét một cách toàn diện các mối liên hệ lịch sử cơ bản trong một hoàn cảnh cụ thể và sự phát triển các quan điểm của Người. Đồng thời, chú trọng hơn nữa công tác sưu tầm, xử lý những thông tin, tư liệu, tài liệu liên quan đến Người ở cả trong và ngoài nước. Mặt khác, phải tăng cường giao lưu, hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật với những người nước ngoài, nhất là với những nhà nghiên cứu khoa học đang quan tâm tìm hiểu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự trao đổi học thuật là một trong những biện pháp quan trọng để tăng cường sự hiểu biết đúng đắn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có việc sưu tầm, xử lý những tài liệu có liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Người. Cùng với đó, chúng ta cần quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là đối với thế hệ trẻ về thân thế, sự nghiệp và các giá trị của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh, để cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của mỗi người dân yêu nước Việt Nam. Trong giáo dục, tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải dựa trên cơ sở thật sự khoa học; tránh hiện tượng “thần thánh hóa” con người bình dị và vĩ đại Hồ Chí Minh. 
Quân đội ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta sáng lập, giáo dục và rèn luyện; là đội quân cách mạng, “chính trị trọng hơn quân sự”, hơn lúc nào hết, trong giai đoạn hiện nay, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang càng phải vững vàng về chính trị, tư tưởng, nắm chắc tay súng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân. Muốn vậy, mọi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, trước hết là về tư tưởng, bản lĩnh chính trị; nhận diện rõ cái tốt và cái xấu, những giá trị chân - thiện - mỹ; đồng thời, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, làm thất bại mọi luận điệu xuyên tạc thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 Đức Nhân 


CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN TRÊN BÁO MẠNG


Trong thời đại ngày nay “báo mạng” là kênh thông tin thiết yếu hàng ngày của mỗi người dân. Hàng ngày, hàng giờ các thông tin trên các lĩnh vực trên khắp mọi nơi đều được cập nhật một cách nhanh chóng. Lợi ích của “báo mạng” là điều không cần bàn cãi thêm gì nhiều. Nhưng chính trong mê lộ thông tin đó, người đọc làm thế nào để biết được thông tin mình đọc là đúng, không phải là hư cấu, bịa chuyện.
Lấy một ví dụ, trong nhiều năm qua, các báo đã thổi phồng nhiều thông tin làm người Việt vô cùng hoang mang, nỗi sợ hãi đó mang tên thực phẩm bẩn và ung thư. Như các hình ảnh, clip vỏ thuốc trừ sâu vứt tràn lan, clip tẩm chất bảo quản vào cuống quả đu đủ, quả mít, quả chuối; tiêm hoá chất vào tôm, hoá chất tẩy trắng mực, hoá chất tẩy thịt ôi thối... cho đến nguy cơ độc hại đến từ thuốc trừ sâu phun tràn lan vào rau, củ, quả; cho đến hoá chất độc hại dùng để ngâm, tẩm bảo quản hoa quả, thực phẩm; đến nước tương, nước mắm, nước chấm, nước giải khát, rượu, cồn, mì tôm có asen thạch tín, nhiễm trì, có chất gây ung thư…
Thế nhưng trên thực tế trong 16 bệnh ung thư, Việt Nam có 4 bệnh ung thư xếp ở mức cao và khá cao trên thế giới là gan, dạ dầy, phổi, vòm họng. Nguyên nhân chính gây ra 4 bệnh ung thư này là do rượu, bia, thuốc lá. Nhậu nhẹt rượu bia, hút thuốc lá là những tật xấu của người Việt Nam, nguyên nhân chính gây ung thư nhưng ít được người Việt lo ngại và cũng ít có báo nào phê phán những thói quen này của người Việt.
Hơn thế, không chỉ là đưa thông tin sai lệch, mà còn lợi dụng thông tin xuyên tạc, vu khống nhằm thực hiện những mục đích khác. Các đối tượng chống phá cũng lợi dụng báo chí, tự do báo chí và internet để đăng tải những hình ảnh đã qua chỉnh sửa, các video clip dàn dựng nhằm hạ uy tín, bôi xấu truyền thống của Quân đội, Lực lượng vũ trang cách mạng. Cần phải nói rõ rằng hành vi lợi dụng các diễn đàn, mạng xã hội để tung ra những thông tin, hình ảnh nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hành vi vi phạm pháp luật. Đây là một loại tội phạm không gian ảo hết sức nguy hiểm, vi phạm pháp luật Việt Nam. Mục đích của chiêu trò này không gì khác là nhằm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Quân đội và Công an; chia rẽ khối đại đoàn kết, tạo sự hoài nghi, ngờ vực trong xã hội, đặc biệt là chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Quân đội nhân dân và Công an với nhân dân... Cùng với đó, xuyên tạc truyền thống cũng là cách để họ đánh vào tư tưởng hòng làm giảm sút tinh thần, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân... Những chiêu trò ấy xét cho đến cùng đều nhằm phục vụ cho mưu đồ "phi chính trị hóa" LLVT nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng mà các thế lực thù địch đang tiến hành.
Ngay trong lúc này, mỗi chúng ta phải cảnh giác, tẩy chay những thông tin độc hại, không tiếp tay cho kẻ xấu lan truyền những thông tin ảo. Nếu ai đó nhẹ dạ tin vào những tài liệu, hình ảnh ngụy tạo ấy là đã mắc mưu kẻ xấu, trúng kế của các thế lực thù địch. Để vô hiệu hóa chiêu trò này, mỗi chúng ta cần nâng cao khả năng đề kháng, không mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác, cần hết sức tỉnh táo để nhận rõ tính ngụy tạo, xuyên tạc của những tài liệu, hình ảnh đó...
Cách tốt nhất để giúp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh táo, “miễn dịch” và nhận diện rõ sự thâm hiểm đằng sau những chiêu trò ấy là phải thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, trang bị cho mọi người những kiến thức cần thiết. Nhận diện rõ, có kiến thức cũng là cách giúp chúng ta luôn chủ động, nhạy bén, tích cực tham gia đấu tranh, vạch trần tính chất phản khoa học, vô căn cứ trong những âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm, ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch./.


Đức lũy

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM


Hiện nay, tình hình đất nước đã và đang trên đà hội nhập phát triển. Quân đội nhân dân Việt Nam là thành tố đáp ứng được các yêu cầu về lực lượng, cũng như trí tuệ để đáp ứng các yêu cầu trong hoạch định và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng nước ta là xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .
Trong thời gian gần đây, có không ít những thông tin đăng tải xung quanh các sự việc liên quan đến quân đội làm kinh tế. Một mặt gây nên tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, mặt khác nhiều thế lực thù địch lợi dụng vào đó để xuyên tạc, đăng tải các bài viết hòng mong muốn xóa bỏ chức năng đội quân lao động sản xuất của quân đội.Chẳng hạn trên trang mạng Danlambao Nguyễn Cao Quyền đã phát tán bài viết với tiêu đề: “Quân đội làm kinh tế là nuôi dưỡng tệ nạn tham nhũng bất khả trị”. Toàn bộ bài viết, Nguyễn Cao Quyền đã cho rằng: “Kinh doanh bằng quân đội là kinh doanh bằng quyền uy, bằng kho tàng vô tận của “nước sông công lính” và “Quân đội làm kinh tế tạo ra tầng lớp tư bản nhà binh”. Đây là những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn chức năng, nhiệm vụ cũng như phủ nhận truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta.
Thứ nhất, lao động, sản xuất là một trong ba chức năng cơ bản của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chức năng cơ bản này được xác lập quy định ngay từ ngày đầu thành lập và được khẳng định, phát huy trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành hơn 70 năm qua của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực tế cho thấy, các đơn vị quân đội đã tận dụng mọi tiềm năng, nguồn lực lao động, đất đai, kỹ thuật…, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm bổ sung tại chỗ, góp phần giữ ổn định và cải thiện đời sống vật chất tinh thần của bộ đội. Nhiều doanh nghiệp quân đội đã sản xuất và kinh doanh có hiệu quả, trở thành các tổ chức, tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, đi đầu trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, với nhiều dự án công trình trọng điểm của quốc gia như: Đường Hồ Chí Minh, đường dây 500 KV Bắc – Nam, đường tuần tra biên giới, dịch vụ dầu khí, tham gia xây dựng nhiều công trình thuỷ điện lớn… Hiện có gần 100 doanh nghiệp quân đội đang tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế như dịch vụ bay, dịch vụ cảng biển, viễn thông, công nghiệp đóng tàu, trồng cây công nghiệp…góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội và tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.
Thứ hai, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với Đảng với Tổ quốc và nhân dân. Là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; công cụ vũ trang, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Để hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có chức năng tham gia sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, đồng thời ban hành nhiều nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có: Nghị quyết số 71/ĐUQSTW, ngày 25-4-2002 “Về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội trong thời kỳ mới – tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội”; Nghị quyết số 520-NQ/QUTW, ngày 25-9-2012 về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”; Thông tư số 69/2017/TT-BQP ngày 3-4-2017 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh kinh tế của Quân đội. Đặc biệt là Nghị quyết 425-NQ/QUTW, ngày 18-5-2017 “Về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Như vậy, có thể thấy Quân đội luôn nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, đồng thời phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, xứng đáng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới. Qua đó, tô thắm thêm bản chất cách mạng, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thiết thực góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyệt nhiên không có chuyện “Quân đội làm kinh tế tạo ra tầng lớp tư bản nhà binh” như Nguyễn Cao Quyền đã xuyên tạc.
Tóm lại, lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế là một trong ba chức năng cơ bản và là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện bản chất cách mạng, giá trị truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Tham gia sản xuất, phát triển kinh tế theo quan điểm, đường lối của Đảng, là sự hiện thực hóa quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” của dân tộc; đồng thời là sự cụ thể hóa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới chứ không như luận điệu tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật của Nguyễn Cao Quyền và các thế lực thù địch. Chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh, kiên quyết lên án và bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, nhằm bôi nhọ hình ảnh, hạ thấp uy tín, làm phai mờ bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế./.  

                    Kim Sanh

Lật tẩy mặt nạ những “thư ngỏ”, “tâm thư”


Trên một số trang mạng xã hội đăng tải các bài viết dưới danh nghĩa “thư ngỏ”, “kiến nghị”, “tâm thư”… với nội dung chỉ trích, “kiến nghị” đòi hỏi vô lý, phi thực tế. Một số trích đoạn phơi bày cái gọi là “tâm huyết” của các tác giả, vẫn là những điệp khúc muôn thuở, nào là “sai lầm đường lối” của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường xây dựng CNXH; nào là “thể chế độc đảng toàn trị” nên “xã hội không có tự do, dân chủ”… Rồi có những người giả danh “tâm nguyện vì nước, vì dân” đưa ra mấy yêu cầu (thực chất là yêu sách) đòi Đảng Cộng sản Việt Nam “từ bỏ vị thế lãnh đạo”, phải “thay đổi Cương lĩnh xây dựng đất nước”, phải “chuyển đổi thể chế chính trị”… Có thể thấy ngay dã tâm của họ qua những “tâm thư”, “tâm nguyện” đó chính là muốn quay lưng lại với con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn là xây dựng chế độ XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đáng chú ý trong các hoạt động nêu trên là có sự tham gia, ký tên của một số người trước đó đã từng giữ cương vị lãnh đạo ở một số bộ, ngành; có người là nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ có tên tuổi, là đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng… Điều này cho thấy, những “tâm nguyện”, “kiến nghị” đó không thể là do sự “ấu trĩ, mơ hồ” về chính trị-xã hội, về nhận thức tư tưởng, vì những người này đều có trình độ học vấn cao; cũng không phải do sự khác biệt về “chính kiến” bởi họ đều đã có quá trình lâu dài được Đảng và nhân dân nuôi dưỡng, giáo dục. Do đó, dù được ngụy trang bằng những mỹ từ nào đi chăng nữa, bản chất và mục đích thật sự của các “thư ngỏ”, “kiến nghị” đó rõ ràng là phục vụ âm mưu của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện “đa nguyên chính trị”, đòi chuyển hóa thể chế Cộng hòa XHCN Việt Nam sang mô hình xã hội theo kiểu phương Tây.
Để tăng thêm “gia vị” cho các “tâm nguyện” và cũng để lôi kéo sự “đồng tình” của những người khác phục vụ cho động cơ, mục đích của mình, các đối tượng đã lợi dụng các vấn đề xã hội phức tạp như: Vụ việc Formosa xả thải; một số vụ án kinh tế lớn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước; một số cán bộ suy thoái... để từ đó “quy kết” hệ thống chính trị là “yếu kém” cả về trách nhiệm và năng lực, cho rằng Đảng “phải chịu trách nhiệm” về tình trạng nói trên. Thế nhưng, rõ ràng những “tâm thư”, “tâm nguyện”, luận điệu kể trên không thể phủ nhận được sự thật hiển nhiên về niềm tin của số đông nhân dân ta đồng lòng đi theo Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với những thành tựu đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận trên cả phương diện lý luận, thực tiễn và lịch sử.
Bài học rút ra từ sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu vẫn còn nguyên giá trị. Các tầng lớp nhân dân Việt Nam nhận thức rõ rằng, không cần thiết phải thực hiện “đa nguyên chính trị”. Và khẩu hiệu “đa đảng chính trị” chỉ là cái cớ để các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị muốn loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm chuyển đổi chế độ XHCN ở Việt Nam sang mô hình xã hội kiểu phương Tây, phá hoại sự ổn định của đất nước, xóa bỏ những thành quả mà giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc ta đã phải mất bao nhiêu xương máu mới giành được. Vấn đề cơ bản, quan trọng lúc này là phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, không ngừng đổi mới, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, để Đảng luôn có đủ uy tín chính trị và khả năng hoàn thành nhiệm vụ do lịch sử giao phó. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, cũng có những lúc Đảng phạm phải giáo điều, chủ quan, duy ý chí, vi phạm quy luật khách quan, nhưng Đảng đã luôn nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, tự chỉnh đốn để nâng cao uy tín chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.
Việc Đảng ta dám thẳng thắn thừa nhận và kiên quyết sửa chữa sai lầm, khuyết điểm đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị và trách nhiệm cao của Đảng trước nhân dân, dân tộc. Vì vậy, không thể vin vào một số khuyết điểm, yếu kém hiện nay trong Đảng mà đánh giá sai bản chất của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Cũng không thể đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, từ đó quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong xã hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Phủ nhận Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là phủ nhận một thực tế lịch sử, phủ nhận một trong những trang hào hùng nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam; là sự xúc phạm đến tình cảm và điều thiêng liêng nhất của mỗi người Việt Nam yêu nước.
Đảng ta xác định: Xây dựng Đảng luôn gắn liền với chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng là nhiệm vụ vừa cơ bản lâu dài, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt.
Từ việc thẳng thắn nhìn vào sự thật, đánh giá: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”(1), Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã quyết định ban hành Nghị quyết “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trong đó đã vạch rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ ra mối nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường XHCN, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc…
Để bảo vệ Đảng, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, trước hết cần không ngừng củng cố, nâng cao uy tín chính trị của Đảng.
Uy tín chính trị của Đảng được hình thành, củng cố, được khẳng định trước hết qua năng lực lãnh đạo chính trị của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao uy tín chính trị của Đảng là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhất nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Năng lực lãnh đạo chính trị thể hiện trước hết Đảng có khả năng vạch ra cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn để lãnh đạo đất nước, dẫn dắt cả dân tộc đi lên, tránh được nguy cơ sai lầm về đường lối. Mặt khác, Đảng phải làm tốt công tác tư tưởng, chính trị, tạo sự nhất trí cao và sự vững vàng về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, bao gồm cả việc cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chính sách, nghị quyết, công tác cán bộ, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát...
Đi đôi với việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, Đảng ta cần đặc biệt coi trọng việc tu dưỡng đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; xây dựng, củng cố Đảng về tổ chức, bảo đảm từng cơ sở đảng có sức chiến đấu cao. Trong đó, đặc biệt chú ý thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và củng cố hệ thống tổ chức của Đảng vững mạnh từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; chăm lo củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở đường lối chính trị, nguyên tắc tổ chức và tình thương yêu đồng chí.

 Đức Bình

Dự báo thiên tài của Các Mác về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư lần đầu tiên được nhận diện trong bản Kế hoạch hành động chiến lược công nghệ cao được Chính phủ Đức thông qua vào năm 2012. Đầu năm 2016, Diễn đàn kinh tế thế giới đã khai mạc với chủ đề “Làm chủ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Tại đây, cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghiệp 4.0 hay FIR) được cắt nghĩa rõ ràng, đó là sự tiếp nối của cuộc cách mạng số, đã bắt đầu xuất hiện từ giữa thế kỷ XX kết hợp với một loạt công nghệ mới giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học.
Trước đó xã hội loài người chúng ta đã trải qua 3 cuộc Cách mạng công nghiệp, tạo ra một nền sản xuất tiên tiến, một lực lượng lao động vượt trội, đưa xã hội loài người đến sự phát triển vượt bậc. So sánh với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cuộc cách mạng 4.0 phát triển với tốc độ ở cấp số nhân, tạo nên sự biến đổi của toàn bộ các hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị; làm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện nền kinh tế mỗi quốc gia về cấu trúc, trình độ phát triển, tốc độ tăng trưởng, mô hình kinh doanh, thị trường lao động… Cuộc cách mạng này có tác động sâu rộng tới nhận thức, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị, quan hệ giữa các dân tộc… tạo ra những cơ hội và những thách thức đối với mỗi quốc gia trong thời đại ngày nay.
Nhưng điều lưu ý là sự phát triển cuộc Cách mạng này đều nằm trong dự báo thiên tài của C.Mác cách đây hơn một trăm năm về những thay đổi khi “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”. Công lao vĩ đại của C.Mác là áp dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu trong lĩnh vực xã hội và đã chỉ ra tính quy luật của các biến đổi xã hội như là một quá trình lịch sử - tự nhiên. Theo C.Mác, con người muốn tồn tại, trước hết phải lao động sản xuất để tạo ra những vật phẩm nuôi sống mình, sau đó mới đến vấn đề tinh thần, tư tưởng. Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, con người đồng thời sáng tạo ra toàn bộ đời sống tinh thần. Các quan hệ chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo… đều hình thành, biến đổi trên cơ sở sản xuất vật chất. Đi sâu nghiên cứu nền sản xuất xã hội, C.Mác phát hiện ra quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất. 
Trong lực lượng sản xuất, vai trò của KHCN được thể hiện ở trình độ của người lao động và trình độ của công cụ lao động, là “sức mạnh của tri thức đã được vật thể hóa”. Khi hàm lượng khoa học ngày càng gia tăng trong hai yếu tố này sẽ tạo động lực cho sự phát triển lực lượng sản xuất và do đó thúc đẩy quan hệ sản xuất phát triển phù hợp. Những quan hệ sản xuất hợp thành cơ sở hạ tầng xã hội và đóng vai trò quyết định sự tồn tại, biến đổi của kiến trúc thượng tầng xã hội. Như vậy, Mác đã dự báo sự phát triển của các Cuộc cách mạng công nghiệp là tất yếu khách quan, đúng theo quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất. Đây là một trong hai quy luật cơ bản chi phối toàn bộ quá trình vận động phát triển của lịch sử xã hội loài người.
Từ đó càng thấy sự sai trái của các quan điểm tuyệt đối hóa, đề cao quyền lực tri thức, trí tuệ, không đặt nó trong các mối quan hệ khác. Khoa học công nghệ xác định là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.


             Đức Lũy 

XUYÊN TẠC SỰ THẬT LÀ CÓ TỘI VỚI ĐẢNG, TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN


Ngày 5/9/2017, trên trang mạng xã hội “Dân làm báo”, tác giả Hải Âu đã phát tán bài viết “Phải chăng Đảng Cộng sản muốn tuyên chiến với Công giáo?”. Với những luận điệu xuyên tạc, sai sự thật như: “Cộng sản Việt Nam luôn coi tôn giáo là những đối trọng có thể gây ảnh hưởng lớn đến vị thế của độc tài, tàn bạo của đảng” và cho rằng: “công giáo luôn có mưu cầu hòa bình, công lý, và sự thật, nhưng đây chính là điểm mà cộng sản không hề muốn thấy”. Đặc biệt Hải Âu còn xuyên tạc: “Cộng sản huy động thành phần cựu chiến binh, hội phụ nữ và những đối tượng bất hảo gây hấn, bạo động, đập phá đánh đập những gia đình công giáo tại Nghệ An”. Nội dung trên hoàn toàn là những lời lẽ bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật, không phản ánh trung thực, khách quan đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; Hiến pháp, pháp luật Nhà nước và thực tiễn tình hình tôn giáo ở Việt Nam.
Thứ nhất, Việt Nam là một nước đa tôn giáo, nhưng đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Người không hề có sự phân biệt đối xử giữa tôn giáo này và tôn giáo khác, giữa người có đạo và người không có đạo. Người chỉ rõ, đồng bào lương hay giáo đều là người Việt Nam, đều là người lao động và sự nghiệp cách mạng là việc lớn, 1à sự nghiệp chung không phải chỉ của một hai người. Vận dụng, phát triển quan điểm của Người, từ luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 đến Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; từ Nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3/9/1945 cho đến các bản Hiến pháp, Đảng, Nhà nước ta đều nhất quán tư tưởng về quyền tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo. Thực tiễn 72 năm qua đã minh chứng, việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hiện nay, Việt Nam cho phép thành lập Học viện Công giáo, xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.... Một điểm nữa, khẳng định rõ hơn chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là việc có nhiều hơn những người theo tôn giáo được kết nạp Đảng. Văn kiện Đại hội XII chỉ rõ: “Số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nữ, trí thức, học sinh, sinh viên, dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, người lao động trong các thành phần kinh tế và chủ doanh nghiệp tư nhân tăng hơn so với khóa trước”.
Thứ hai, đồng bào công giáo Việt Nam là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định: Đồng bào Công giáo và Giáo hội Công giáo Việt Nam là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân trong cả nước và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài, chung tay xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Xác định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng CNXH. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về tôn giáo và công tác tôn giáo, trong đó có vấn đề đại đoàn kết tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “1.Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3.Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 khẳng định: “Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 1. Tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; và nghiêm cấm “Phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo”.
Như vậy, những minh chứng trên thể hiện rõ quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ta là nhất quán, với mục tiêu là đoàn kết đồng bào tôn giáo vào trong khối đại đoàn kết dân tộc, vì sự nghiệp cách mạng chung của đất nước chứ không như những luận điệu sai trái, dựng chuyện để xuyên tạc sự thật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để kích động, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, mỗi chúng ta phải hết sức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các hành vi, luận điệu sai trái của Hải Âu và các thế lực thù địch, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 Văn Tư

Kiên trì lập trường

Kiên trì lập trường quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và sự nghiệp cách mạng, không ngừng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực nhất là trên lĩnh vực tư tưởng lý luận.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”.
Mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực ở ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, nhưng hầu hết các Đảng Cộng sản trên thế giới vẫn không từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, vẫn khẳng định vai trò dẫn dắt, soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin. Những năm gần đây, ngày càng nhiều học giả có uy tín trên thế giới nghiên cứu sâu về chủ nghĩa Mác - Lênin đã công tâm đánh giá những giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là sự kế thừa và phát triển những tinh hoa của nhân loại; khẳng định mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản về xây dựng một xã hội công bằng, không còn áp bức, bóc lột  vẫn là điều mong ước của loài người.
Lấy chủ nghĩa  Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, đó là nguyên tắc bất di bất dịch của các Đảng Cộng sản Việt Nam phấn đấu cho mục tiêu xây dựng và bảo vệ thành công Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội và cuộc đấu tranh tư tưởng ở các nước xã hội chủ nghĩa cho thấy, kiên trì lập trường quan điểm lấy chủ nghĩa  Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng không đồng nghĩa với việc biến chủ nghĩa Mác - Lênin thành một thứ kinh thánh để ca tụng và vận dụng giáo điều, máy móc. Vấn đề đặt ra là vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước. Các Đảng Cộng sản, đặc biệt là các Đảng cộng sản cầm quyền phải  không ngừng đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận Mác - Lênin trên tinh thần “Chúng ta không hề coi lý luận Mác như một cái gì xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm” để chủ nghĩa Mác - Lênin luôn luôn là một học thuyết khoa học, cách mạng, phản ánh đúng thực tiễn để dẫn dắt, giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.
Bên cạnh việc bổ sung, phát triển lý luận, phải kiên trì đấu tranh với các tư tưởng, quan điểm sai trái, những nhận thức không đúng để bảo vệ chủ nghĩa  Mác - Lênin, bảo vệ  lý tưởng mác xít, làm cho các giá trị tiến bộ của nhân loại trở nên sống động trong hiện thực và trong tâm hồn, trái tim mỗi con người, trở thành giá trị vĩnh hằng của nhân loại. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân vào từng hoạt động trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để cho tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, dân ta, đưa sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đó cũng là sự trân trọng và biết ơn của Đảng và nhân dân ta đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng tiền bối; đó còn là sự bác bỏ có sức thuyết phục những luận điệu của các thế lực phản động, xấu xa nhằm vu cáo, bội nhọ,hạ bệ lãnh tụ kính yêu của chúng ta.
Văn Biển