Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

SỰ THỜ Ơ CỦA ĐẢNG VIÊN TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Trong thời gian qua, bè lũ phản quốc lưu vong và tà đạo trong nước, được các thế lực thù địch, phản động xúi dục và tài trợ đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta phát triển rất mạnh, bằng nhiều hình thức từ thô bỉ, thô bạo đến tinh vi xảo quyệt... kích động, xúi dục người dân thiếu hiểu biết, chửi bới bôi đen nói xấu lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN của Việt Nam ta. Chúng bịa chuyện vu khống chương trình chống tham nhũng của nhà nước ta... mưu toan tiêu diệt Đảng Cộng sản, chế độ XHCN và lật đổ nhà nước CHXHCN Việt Nam, hòng bán nước Việt Nam ta cho đế quốc lần nữa.
Trước nguy cơ đó, toàn Đảng toàn, toàn dân ta đã đoàn kết một lòng, cương quyết phản đối, ngăn chặn quyết liệt... và đã thu được hiệu quả to lớn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vô hiệu hóa hầu hết bọn phản động trong và ngoài nước... Xây dựng đất nước, chế độ ổn định và vững vàng tiến lên xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Tuy vậy, vẫn còn có một bộ phận không nhỏ là cán bộ, đảng viên Cộng sản và Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, không tự nguyện, không nhiệt tình, thiếu trách nhiệm... trong việc lên tiếng phản đối (chiến đấu)... để chống lại bọn phản động trong và ngoài nước khốn nạn đó.

Văn Hòa

Tôn trọng kỷ luật Đảng là đạo đức cách mạng của người cộng sản

Đội ngũ CB, ĐV là những người trực tiếp tuyên truyền, thực hiện đưa nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân. Hơn ai hết, đây là những người phải nắm chắc, hiểu sâu nguyên tắc của Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng để tuyên truyền đúng, đủ đến các tầng lớp nhân dân. Người CB, ĐV khi tiếp xúc, giao tiếp với nhân dân, với các cơ quan báo chí phải phát ngôn đúng với chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác của mình; đặc biệt, cần bám sát các quy định, quy chế phát ngôn do các cơ quan chức năng cũng như cơ quan, địa phương mình ban hành.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước là đạo đức cách mạng của người cộng sản. Trong giai đoạn hiện nay, việc củng cố và tăng cường kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mọi đảng viên và mọi tổ chức đảng. Tăng cường kỷ luật đảng không phải để kỷ luật nhiều đảng viên mà quan trọng nhất là để nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị, nghị quyết cho đội ngũ CB, ĐV. Để bảo đảm kỷ luật được chặt chẽ, tự giác thì phải mở rộng, tăng cường dân chủ trong Đảng; có như vậy mới bảo đảm kỷ luật, kỷ cương và từ đó tăng cường dân chủ.
Thực hiện nhất quán những vấn đề mang tính nguyên tắc trên, Đảng và Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, để mọi người được tham gia đóng góp, xây dựng Đảng, hệ thống chính quyền Nhà nước và đề đạt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến riêng của mình. Đảng mở rộng dân chủ trong đóng góp ý kiến, trong phát ngôn, nhưng phải trong khuôn khổ những quy định của nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Do vậy, trong các hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, CB, ĐV phát biểu ý kiến phải theo đường lối, chủ trương và các nghị quyết của Đảng; phải giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, không được phát ngôn tùy tiện, hoặc lợi dụng các diễn đàn, các cuộc hội thảo, hội nghị để đả kích tổ chức, phê phán lãnh đạo, bôi nhọ cá nhân và tuyên truyền các quan điểm sai trái. Tuỳ tiện phát ngôn sẽ tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và những phần tử xấu lợi dụng chống Đảng.
Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của các diễn đàn online, mạng xã hội đặt ra yêu cầu cấp thiết phải quản lý chặt chẽ CB, ĐV trong cả lời nói và việc làm. Những thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội rất khó kiểm soát, kiểm chứng về mức độ tin cậy. Bởi vậy, khi tham gia các diễn đàn này, bất kỳ một bình luận, phát ngôn nào của CB, ĐV cũng dễ trở thành chủ đề bàn luận, thậm chí bị các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đặt ra các yêu cầu, quy chế về việc phát ngôn đối với mọi đảng viên sinh hoạt ở chi bộ mình. Cấp ủy các cấp, các đảng bộ, chi bộ cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường phổ biến, quán triệt, nâng cao ý thức tuân thủ kỷ luật phát ngôn của Đảng cho CB, ĐV; kịp thời ngăn chặn, xử lý khi có CB, ĐV vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm trái quan điểm, đường lối, quy định của Đảng và Nhà nước.
Cùng với việc siết chặt quản lý, cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những cá nhân có phát ngôn không đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình; không đúng với đường lối, quan điểm của Đảng để giữ nghiêm nguyên tắc, kỷ luật phát ngôn của Đảng. Đồng thời, mỗi CB, ĐV phải nâng cao bản lĩnh, tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời nhận diện và đấu tranh trực diện chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, lợi dụng chống phá; nhất là khi tham gia các diễn đàn, mạng xã hội trên môi trường internet, từng CB, ĐV cần có nhận thức đúng đắn, không bị các thế lực thù địch, phản động dụ dỗ, lôi kéo, cài bẫy trong các bình luận, phát ngôn, làm tổn hại đến uy tín, thanh danh của Đảng.
Mọi CB, ĐV dù ở cấp nào cũng đều phải rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhất thiết không để CB, ĐV đứng ngoài sự quản lý của tổ chức. Mọi hành động vô tổ chức, vô kỷ luật, không chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gây chia rẽ, bè phái trong Đảng đều phải bị xử lý nghiêm minh. Đây là yêu cầu cấp thiết thường xuyên để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Hơn ai hết, CB, ĐV phải tự nghiên cứu, học tập, trau rèn nhận thức, bản lĩnh chính trị, nâng cao “sức đề kháng” trước những tư tưởng sai trái, lệch lạc, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết, nghi kỵ nội bộ, tiếp tay cho những hành vi vi phạm. Có như vậy, kỷ cương, kỷ luật của Đảng không những được phát huy hiệu lực, hiệu quả, mà uy tín, vai trò, vị thế của Đảng ngày càng được tăng cường và khẳng định.
 Việt Cường 


Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn.
Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Cùng với việc gương mẫu chấp hành cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, mỗi đảng viên còn phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, trong đó có kỷ luật phát ngôn.
Phát ngôn tùy tiện - biểu hiện xa rời nguyên tắc của Đảng
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều quy chế, quy định về kỷ luật phát ngôn đối với CB, ĐV, nhằm giữ vững tính Đảng, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Nhìn chung, CB, ĐV đều giữ vững quan điểm, lập trường, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, từ đó nói, viết đúng với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ chức. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số CB, ĐV có những phát ngôn tùy tiện, không đúng với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.
Cách đây một năm, việc ông Chu Hảo bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, vì đã có những vi phạm vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm; có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, trả lời phỏng vấn các hãng thông tấn báo chí nước ngoài không đúng sự thật, cổ súy cho những tư tưởng sai trái, lệch lạc, để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước ta... Đó là biểu hiện rõ nét của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của người đảng viên, phai nhạt lý tưởng cách mạng, không chịu trui rèn bản lĩnh, nhận thức chính trị, không tuân thủ kỷ luật phát ngôn của Đảng...
Một số CB, ĐV hưu trí lợi dụng dân chủ, phát ngôn sai trái, đi ngược lại đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, lộ rõ là những kẻ hai mặt, bởi khi còn đương chức thì không tham gia xây dựng, đóng góp cho Đảng, cho đất nước, nhưng khi nghỉ hưu thì phát ngôn tùy tiện, không mang tính xây dựng, hoặc lợi dụng những thông tin không chính thống để quy kết, luận bàn thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức chính trị, thậm chí bị lôi kéo, kích động. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, nhân sự việc ông Chu Hảo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Về cơ bản CB, ĐV là rất tốt, nhưng không phải không có những người cậy mình có chút công lao để sinh ra kiêu ngạo, muốn nói gì thì nói, phán gì thì phán, nói trái điều lệ, nói trái Cương lĩnh. Như vậy, có còn là đảng viên nữa không...?”
Thời gian gần đây, trước thềm đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, một số CB, ĐV đang ở giai đoạn giao thời, hoặc có biểu hiện “chợ chiều cuối khóa” đã không giữ được tính Đảng trong lời nói của mình. Biểu hiện là khi trong hội nghị thì phát ngôn một đằng, nhưng ngoài hội nghị lại nói một nẻo liên quan đến những vấn đề về nhân sự đại hội đảng, vi phạm nguyên tắc của Đảng. Những phát ngôn sai lệch, không đúng bản chất, khi gặp “chất xúc tác” của những người đưa tin theo kiểu “cắt gọt”, giật tít “nóng” để câu view, đã tạo ra những luồng dư luận xấu trên các diễn đàn, mạng xã hội; ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị về mọi mặt cho đại hội đảng các cấp.
Nhìn rộng ra, ở các chi bộ, đảng bộ, nơi này, nơi kia có những CB, ĐV nhận thức chưa đầy đủ, hoặc không đúng về chủ trương của cấp ủy, có những phát ngôn mang nặng thiên kiến chủ quan, gây mất đoàn kết, dẫn đến có những suy nghĩ, lời nói, việc làm vi phạm kỷ luật phát ngôn, ảnh hưởng xấu đến vai trò, uy tín của tổ chức đảng và đảng viên. Một số CB, ĐV vẫn còn biểu hiện “hẹp hòi”, phát ngôn không có cơ sở, cung cấp những thông tin không thuộc thẩm quyền, làm ảnh hưởng uy tín của người đảng viên và gây nghi ngờ, mất đoàn kết nội bộ; trong hội họp, tự phê bình và phê bình còn biểu hiện nể nang, né tránh, ít tranh luận, ít đấu tranh phê phán. Cũng có những đảng viên trong cuộc họp, lấy “im lặng là vàng”, nhưng khi ra khỏi cuộc họp thì bàn tán, phê người này, nói xấu người kia…
Mọi CB, ĐV dù ở cấp nào cũng đều phải rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật, tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhất thiết không để CB, ĐV đứng ngoài sự quản lý của tổ chức. Mọi hành động vô tổ chức, vô kỷ luật, không chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gây chia rẽ, bè phái trong Đảng đều phải bị xử lý nghiêm minh. Đây là yêu cầu cấp thiết thường xuyên để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Hơn ai hết, CB, ĐV phải tự nghiên cứu, học tập, trau rèn nhận thức, bản lĩnh chính trị, nâng cao “sức đề kháng” trước những tư tưởng sai trái, lệch lạc, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết, nghi kỵ nội bộ, tiếp tay cho những hành vi vi phạm. Có như vậy, kỷ cương, kỷ luật của Đảng không những được phát huy hiệu lực, hiệu quả, mà uy tín, vai trò, vị thế của Đảng ngày càng được tăng cường và khẳng định.
 Việt Cường 

NHỮNG CHIÊU BÀI CHỐNG PHÁ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG
Đã thành quy luật, cứ trước thềm mỗi kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Trong đó, chúng xác định mạng xã hội là một môi trường lý tưởng để tiến hành tuyên truyền các luận điệu sai trái, xuyên tạc, gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Có thể kể ra một số luận điệu xuyên tạc thường được các thế lực thù địch sử dụng nhằm chống phá Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian gần đây như:
Thứ nhất, chúng phê phán chế độ xã hội chủ nghĩa, cổ súy cho “xã hội dân sự”.
Dưới chiêu bài xưa cũ là ca ngợi nền dân chủ phương Tây và dẫn chứng những mặt trái của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các đối tượng kích động, thúc đẩy sự xuất hiện các tổ chức chính trị đối lập nhằm hướng tới mục tiêu đa nguyên, đa đảng. Chúng không ngừng rêu rao sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; đồng thời, kêu gọi các phần tử cực đoan tập hợp lực lượng, sẵn sàng cho ra đời một bộ lý thuyết mới, dẫn dụ thành công một số cuộc cách mạng màu làm minh chứng cho một sự thay đổi.
Cái cớ của “xã hội dân sự” chính là tung hô những phần tử phản động chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam dưới chiêu bài bất đồng chính kiến. Việc đánh tráo khái niệm giữa ý kiến phản biện được bảo lưu và các hoạt động chống phá đã được các thế lực thù địch khoét sâu lợi dụng. Chúng ra sức kích động giới trí thức vào cuộc để vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam đàn áp những người bất đồng chính kiến, kêu gọi phong trào đấu tranh thả “tù nhân lương tâm”. Khi thời cơ chín muồi, các thế lực thù địch sẽ hình thành tổ chức chính trị đối lập tại Việt Nam.
Thứ hai, lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay để chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Ở tất cả các quốc gia với bất kỳ thể chế chính trị nào, nếu không dẹp bỏ được nạn tham nhũng thì đều dẫn tới suy vong. Bài học từ lịch sử cho thấy, phòng, chống tham nhũng là quyết sách chiến lược mang ý nghĩa tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Và thực tế, từ sự cương quyết của Đảng Cộng sản trong việc xử lý các đại án tham nhũng, nhiều vị lãnh đạo, trong đó có không ít vị lãnh đạo cao cấp đã vướng vòng lao lý. Lòng tin của nhân dân với Đảng Cộng sản ngày một tăng cao; uy tín của chế độ chính trị được củng cố.
Tuy nhiên, các thế lực thù địch cũng căn cứ vào đây để tăng cường xuyên tạc, chống phá. Chúng cho rằng, nếu một xã hội độc đảng cầm quyền thì sẽ thủ tiêu đấu tranh; “muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi lại thiết chế và xã hội để làm sao cho dân chủ hơn”! Tựu trung lại vẫn là những luận điệu “bình mới rượu cũ” với thủ đoạn thâm độc hơn. Các thế lực thù địch đang xoáy sâu vào các đại án tham nhũng để qua đó nói xấu, bôi nhọ danh dự của cán bộ, đảng viên, cũng như kích động dư luận lung lạc niềm tin vào sự phát triển của đất nước.
Việc làm này nhằm hai mục đích (1) Làm suy giảm uy tín cá nhân lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ và (2) Làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, để cho người dân nhìn vào đâu cũng thấy tham nhũng.
Thứ ba, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín cán bộ, nhất là cán bộ có khả năng là ứng viên cho cấp ủy khóa mới của các cấp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đại hội Đảng là dịp để lựa chọn, sàng lọc củng cố đội ngũ cán bộ. Không sợ thiếu cán bộ, bởi không thiếu cán bộ tâm huyết với Đảng, trách nhiệm với nhân dân, với đất nước. Không sợ mất uy tín, chỉ khi không làm, không xử lý cán bộ vi phạm mới tự đánh mất uy tín của mình”. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm,… đã căn cứ sát tiêu chuẩn, điều kiện (cơ cấu, số lượng, độ tuổi, tín nhiệm,…) theo đúng quy định hiện hành.
Tuy nhiên, một số trang mạng nước ngoài đang tung tin thất thiệt về nhiều vấn đề của công tác cán bộ, đặc biệt cái gọi là dự đoán nhân sự Đại hội XIII của Đảng Cộng sản. Chiêu bài nham hiểm của các thế lực thù địch là tung ra dư luận mâu thuẫn phe phái trong Đảng Cộng sản một cách trắng trợn hòng hạ thấp ý nghĩa của Đại hội. Do vậy, trước thềm Đại hội, chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu này, kiên quyết đấu tranh, chủ động phát hiện sớm và kịp thời xử lý các tình huống nảy sinh, bảo đảm cho sự thành công Đại hội.
Thứ tư, lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đây là chiêu bài không mới, nhưng đứng trước những diễn biến mới phát sinh thực tế trên thềm lục địa của nước ta hiện nay, thủ đoạn này trở nên nham hiểm hơn lúc nào hết. Các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài đồng loạt cập nhật diễn tiến tình hình Biển Đông, mà cơ bản là xoáy sâu vào tàu nước ngoài hoạt động trái phép trong thềm lục địa của nước ta với những hình ảnh, bài viết thật giả lẫn lộn.
Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Quan điểm xuyên suốt của Đảng Cộng sản trong xử lý các mối quan hệ quốc tế và khu vực hiện nay là phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh, khôn khéo, không bị kích động, xúi giục gây xung đột vũ trang, chiến tranh. Nước ta chủ trương giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực.
Tuy nhiên các thế lực thù địch lại đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận cộng đồng mạng, thổi bùng lên nguy cơ bị xâm lược và chỉ trích vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Nhà nước, Quân đội nhân dân. Từ đó, chúng hà hơi tiếp sức cho một số đối tượng phản động trong nước, kích động xuống đường biểu tình, chống đối chính quyền các cấp.
Như vậy, có thể thấy các luận điệu xuyên tạc trên với chiêu trò “lập lờ đánh lận con đen” không phải là mới. Nhưng càng gần đến Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn.
Chúng ta cần nhận thức rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Công tác chuẩn bị đại hội các cấp được triển khai theo hệ thống tổ chức của mình, là sinh hoạt chính trị bình thường trong Đảng. Vì vậy, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần các luận điệu xuyên tạc và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội…, góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 Văn Khang

Đấu tranh với các đối tượng cơ hội chính trị                Ngày 03 tháng 12 năm 2019, trên trang blog Dân làm báo, các đối tượng cơ hội chính trị đã phát tán bài “nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2020 do Đảng Cộng sản đề ra là gì”. Đây là bài tuyên xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, bôi nhọ, nói xấu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
          Xuất phát từ tình hình thế giới, khu vực và thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có sự phát triển với nhiều nội dung mới, sâu sắc và toàn diện. Nội hàm cốt lõi của bảo vệ Tổ quốc là: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc gắn chặt với bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.
          Trên cơ sở quan điểm toàn diện được Đảng ta xác định tại mỗi kỳ đại hội, hàng năm căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, những biến đổi của tình hình thế giới và trong nước có tác động tới nhiệm m vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta thì Đảng ta xác định những nội dung cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong năm đó. Điều này không chỉ thể hiện tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những thay đổi nhanh chóng, đan xen cả thời cơ và thách thức, mà còn biểu thị rõ quyết tâm của Đảng ta xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây cũng là cơ sở để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới./.
 Văn Khang

LUÔN TỈNH TÁO, CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU LỢI DỤNG TỰ DO BÁO CHÍ ĐỂ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TAGần đây, nhiều hãng thông tấn, báo chí nước ngoài và không ít trang web trong và ngoài nước lợi dụng tự do báo chí để xuyên tạc tình hình, vu cáo, bôi nhọ chế độ, nói xấu chế độ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Điển hình như: đối tượng Nguyễn Trang Nhung với bài viết “Hai động thái mới của chính quyền: một cách hiện thực hóa Dự luật Đặc khu”; blog Dân làm báo, ngày 03/12/2019 các đối tượng cơ hội chính trị đã tán phát bài “Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong năm 2020 do Đảng cộng sản đề ra là gì?”, nội dung xuyên tạc chức năng nhiệm vụ quân đội, bôi nhọ, nói xấu Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng... Những thủ đoạn, mưu đồ chống phá của chúng, trước hết là xuyên tạc khái niệm tự do báo chí; lợi dụng “tự do báo chí” làm cho nhiều người hiểu lầm rằng “tự do báo chí” là một quyền tuyệt đối, không có bất cứ một hạn chế nào. Trên lĩnh vực báo chí, một số đối tượng còn thành lập các câu lạc bộ, các diễn đàn trên mạng dưới chiêu bài “tự do ngôn luận, tự do báo chí” để tập hợp lực lượng, hình thành các tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc tình hình, vu cáo, bôi nhọ chế độ, nói xấu chế độ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.
Về khái niệm tự do báo chí, xin được khẳng định lại quan điểm của cộng đồng Quốc tế, trong đó có Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, năm 1966. Điều 19 quy định như sau:
1. Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp.
2. Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tuỳ theo sự lựa chọn của họ.
Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 của điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, có thể dẫn tới một số hạn chế nhất định. Tuy nhiên, những hạn chế này phải được pháp luật quy định và cần thiết để:
a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác,
b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của công chúng.”
Như vậy, bên cạnh quyền tự do báo chí, ngôn luận, còn bị hạn chế bởi quy định là: không được vi phạm “quyền, uy tín cá nhân” (người khác); không được làm tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khoẻ hoặc đạo đức của công chúng. Chẳng hạn, một kẻ đưa tin một ai đó có hành vi tham nhũng nhưng không có bằng chứng là vi phạm quyền và uy tín cá nhân; một kẻ đưa tin về một lực lượng quân sự nào đó vi phạm chủ quyền quốc gia, nhưng không có sự thật, làm tổn thương đến quan hệ quốc tế, là vi phạm an ninh quốc gia đó; hoặc có kẻ đưa những hình ảnh về tệ nạn xã hội có thể làm hại đến môi trường văn hóa của một đất nước... Như vậy, cần phải hiểu đầy đủ khái niệm tự do ngôn luận, tự do báo chí cả về nội dung tư tưởng, chính trị và văn hóa.
Ở Việt Nam, thời gian qua, bên cạnh việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, Nhà nước Việt Nam đã tập trung xử lý các đối tượng lợi dụng phương tiện này để phục vụ cho mưu đồ chống phá, vi phạm quyền và lợi ích của Nhà nước và công dân theo pháp luật Việt Nam, điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Đối với nhiệm vụ chống tham nhũng, Đảng, Nhà nước ta luôn xem báo chí là một lực lượng chính trị quan trọng. Thông qua báo chí, đấu tranh với tệ tham nhũng, đưa ra công luận những vụ việc, cán bộ có hành vi tham nhũng. Đồng thời, phân tích làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, những nguyên nhân từ các quy định trong chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần diệt trừ tận gốc tệ nạn này.
Tự do ngôn luận báo chí đối với các chế độ xã hội và nhà nước là một điều kiện bảo đảm quyền con người. Hơn thế nữa còn là một điều kiện quan trọng để phát triển xã hội về các mặt, từ tư tưởng, chính trị đến kinh tế, xã hội và văn hóa. Một xã hội không có tự do ngôn luận, báo chí, như có người nói - đó là “một xã hội đã chết lâm sàng”. Tự do ngôn luận, báo chí của người dân Việt Nam đã được hiến định bảo đảm bằng một hệ thống pháp luật minh bạch. Chúng ta phải luôn tỉnh táo và cảnh giác. Mọi luận điệu xuyên tạc quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của Việt Nam cần phải bị bác bỏ, lên án./.
 ĐÌNH TRÌNH


Nhận thức đúng về chuyến thăm Trung Quốc của Đại tướng Ngô Xuân LịchVừa qua, lợi dụng Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết, trên một số trang mạng phản động các đối tượng phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tán phát nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc, nói xấu các quyết định tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, nhất là việc miễn thị thực cho người nước ngoài đến các khu kinh tế đặc biệt; xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; bội nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ. Điển hình, đối tượng Nguyễn Trang Nhung với bài "Hai động thái mới của chính quyền: Một cách hiện thực hóa Dự luật Đặc khu", đối tượng Phạm Minh Vũ với bài "Mất nước - chưa bao giờ dễ dàng thế"; đối tượng Paulus Lê Sơn với bài "Miễn thị thực hay mở toang phên dậu đón giặc?"; trên trang blog Dân làm báo, ngày 03/02/2019 các đối tượng cơ hội chính trị đã tán phát bài "Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong năm 2020 do Đảng cộng sản đề ra là gì?", nội dung xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; bôi nhọ, nói xấu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ...
Những luận điệu tuyên truyền phản động này không có gì lạ, bởi cứ đến hẹn lại lên, mỗi lần diễn ra một sự kiện quan trọng gì của đất nước, là chúng bu vào kiếm cớ dựng chuyện, thêu diệt, thổi phồng, nói xấu, bôi nhọ, phủ nhận ... điều này sẽ tái diễn và lặp đi, lặp lại không có hồi kết, bởi việc làm lẩn quẩn ngớ ngẩn ấy nó không hướng đến nhu cầu và lợi ích chung cho con người, cho một dân tộc độc lập với quyền tự quyết về con đường cách mạng trong sáng của nó, mà nó chỉ hướng đến cái "miếng cơm, manh áo" tầm thường, ích kỷ của những kẻ "khẩu phật tâm xà", miệng thì nam mô mà bụng thì một bồ dao găm ...
Như chúng ta đều biết, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều quyết sách mới, có những đổi mới theo chiều hướng tích cực. QH cũng đã thẳng thắn phân tích, chỉ rõ những khó khăn, thách thức, những bất cập, yếu kém của nền kinh tế và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện thành công kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020. Trước diễn biến trên thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, thay đổi mau lẹ, rất khó đoán định, đặt ra hàng loạt thách thức đối với chiến lược đối ngoại của các quốc gia. Để tiếp tục góp phần đắc lực vào thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước, nền ngoại giao Việt Nam cần kịp thời xử lý một số tiêu điểm lý luận và thực tiễn đang đặt ra hiện nay là hợp với xu thế thời đại, tuân thủ đúng quy luật khách quan vốn có của sự vận động và phát triển ...
Như vậy, việc xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội ta như đã nêu ở trên là hoàn toàn sai sự thật, đi ngược với xu thế thời đại. Vậy mà các nhà “dân chủ” cơ hội, tìm mọi cách dựng chuyện, xuyên tạc, phủ nhận các chủ trương, quyết sách đúng đắn của ta thông qua các kỳ họp các cấp. Vì vậy, cán bộ, chiến sỹ LLVT nói chung, người dân Việt Nam phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh vạch trần bộ mặt thật của những kẻ lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, nói xấu quân đội; làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng./.
 Bá Lộc


Cần tỉnh táo trước những thủ đoạn chống phá của kẻ thù

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội lại có những người đã lợi dụng quyền dân chủ, nhân quyền để tiến hành những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
Trước hết, cần nhận diện rõ các đối tượng đang ra sức lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá chế độ của chúng ta và nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Họ là một số người trong các tổ chức phản động đang sống ở nước ngoài và cả ở trong nước. Để thực hiện âm mưu của mình, họ đã móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, ra sức thực hiện “diễn biến hòa bình”, hòng gây bạo loạn, lật đổ chế độ. Đặc điểm chung của những người này là ra sức tuyên truyền cổ xúy cho dân chủ, nhân quyền theo mô hình phương Tây, nhưng bản thân họ lại chuyên đấu đá, xâu xé quyền lực, phát ngôn thiếu thiện chí. Điển hình như cái gọi là tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", do một cựu thiếu úy ngụy cầm đầu. Đây là một tổ chức chuyên xúi giục, tuyên truyền xuyên tạc và chỉ đạo thực hiện các hoạt động khủng bố. Ngay cả cái gọi là "đảng Việt Tân" cũng luôn tuyên truyền là sử dụng các biện pháp hòa bình để thực hiện dân chủ, nhân quyền và thay đổi chế độ, nhưng thực chất đó lại là một tổ chức khủng bố quốc tế.
Nhất là trong thời gian gần đây lại xuất hiện các âm mưu, hoạt động tuyên truyền ca ngợi ngụy quân, ngụy quyền, xuyên tạc Đảng, Nhà nước của bọ phản động, thù địch nhằm thực hiện âm mưu “dựng thây ma ngụy quân, ngụy quyền”. Lợi dụng dân chủ để chống phá đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đó là những việc làm sai trái cần phải lên án mạnh mẽ, bởi chính những người này đang muốn gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại nghiệp đổi mới của đất nước ta. Do đó, cần tỉnh táo, nhìn nhận thấu đáo, nâng cao cảnh giác, kiên quyết loại bỏ tư tưởng xấu độc đó ra khỏi đời sống xã hội đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
 Bá Lộc
NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN BÀN VỀ ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA TÊN RẬN CHỦ NGUYỄN THÚY HẠNHCũng vì cái mác "nhân quyền" mà Nguyễn Thúy Hạnh lập ra cái Quỹ 50k để vận động những người nhẹ dạ, cả tin vào cái thứ "dân chủ, nhân quyền sặc mùi thuốc súng" ở các nước Afghanistan, Iraq, Lybia, Syria hiện nay đã làm cho ả ta kiếm ra khối tiền ở Việt Nam.
Thử hỏi, 50k với dân Việt Nam, có thể hơn, với hàng nghìn, triệu "K" từ các tổ chức phản động lưu vong, các tổ chức phi chính phủ đang tiếp tay chống phá như NGO, VOICE ... thì nhóm này sẽ thu được bao nhiêu? Câu này dành cho cộng đồng mạng xã hội.
Cũng lạ! Không biết vì sao mà cái nghề "dân chủ,nhân quyền" lại "hót" thế này? Nhưng nghĩ cho cùng thì chúng đâu còn chút lương tri, đạo đức. Chúng là những kẻ "buôn lậu dân chủ" mà một số người dân không hề biết. Đằng sau hành động của Hạnh và bầy đàn của chúng là một hậu quả không thể tưởng tượng, nó sẽ đi đến bất ổn xã hội, phá hoại hạnh phúc bình yên của nhân dân, thậm chí còn là mầm mống, nguyên nhân của bạo loạn, miệng hô chống tàu nhưng lại dùng vũ khí, vũ lực, kích động, đập phá công sở, tấn công chính quyền, làm thiệt hại tài sản, công trình văn hóa của nhân dân lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Chúng ta còn nhớ các vụ bạo loạn chống Trung Quốc 2014, Bình Thuận và các tỉnh thành lân cận năm 2018 là một ví dụ, nguyên nhân kích động của chúng. 
Hôm nay là ngày nhân quyền thế giới, cả dân tộc Việt Nam đang bình yên và hạnh phúc thì rận Hạnh lại cầm cái biểu "hãy trả lại quyền con người cho dân tôi".
Thật nực cười cho cái thói đạo đức giả của Hạnh và đám kền kền này, ăn ngon mặc đẹp, nhà lầu xe hơi, tự do lừa đảo chưa bị tóm mà hô hào "nhân quyền".
         Chắc về giữa từ đường dòng họ Hạnh sẽ ngồi ở đâu để đòi nhân quyền vậy? Đúng là một lũ đạo đức giả!
 Đức Hoàng 

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các đối tượng cơ hội chính trị đã phát tán bài “Nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc trong năm 2020 do Đảng Cộng sản đề ra là gì”


Mới đây, ngày 03/12/2019 trên trang blog Dân làm báo, các đối tượng cơ hội chính trị đã phát tán bài “Nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc trong năm 2020 do Đảng Cộng sản đề ra là gì”. Đây là nội dung xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ chức năng, nhiệm vụ của quân đội; bôi nhọ, nói xấu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là thông tin độc hại nhằm phản bác, chống lại những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Quân đội ta nói chung và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói riêng.
Trước hết mỗi chúng ta cần phải nhận thức sâu sắc rằng: Ngày nay, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đất nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hình ảnh và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Ngày nay, trước xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới. Nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, kể cả với các nước trước kia là kẻ thù của dân tộc ta. Thế nhưng, bên cạnh đó không ít các tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước dưới sự hà hơi, tiếp sức của các tổ chức phản động, của các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta bằng nhiều hình thức, biện pháp hết sức tinh vi và xảo quyệt, chúng tuyên truyền, bớp méo sự thật, nói xấu, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, các nguyên thủ Quốc gia… để đạt được những ý đồ đen tối.
Với những nhận thức thiển cận, mang nặng chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, hẹp hòi đã bóp méo, bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước taNhững kiểu luận điệu mà các đối tượng cơ hội chính trị đã phát tán trên bài “Nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc trong năm 2020 do Đảng Cộng sản đề ra là gì? đưa ra có lẽ không có gì xa lạ đối với mỗi chúng ta. Luận điệu đó không chỉ là một sự cuồng ngôn, mơ hồ, mụ mị mà còn là hành động đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng; không thấy được nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta là xây dựng thành công
         Đứng trước những thực tế như trên, chúng ta cần thực hiện tốt hơn những lời dạy của Bác Hồ, phải tự soi, tự sửa, dùng sức mạnh của tổ chức đảng, đoàn thể, của xã hội và cộng đồng để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức đúng và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, thoái hóa biến chất… Đồng thời với đó, các cơ quan chức năng cần có biện pháp tăng cường quản lý hiệu quả mạng xã hội, để các nhà cung cấp của Google, Facebook, YouTube... chấp hành nghiêm quy định của pháp luật Việt Nam; buộc họ chủ động và có biện pháp ngăn chặn, xử lý những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh lăng mạ, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội.
Văn Đạt

Vạch trần chiêu trò “dân chủ, nhân quyền” của các thế lực thù địch
 

Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam đến nay đã có nhiều thay đổi; các thế lực thù địch đã và đang tăng cường chống phá ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn. Cùng với các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, trên các phương diện khác, chúng đặc biệt chú trọng lợi dụng các trang mạng xã hội để tiến công ta. Một trong những chiêu trò cũ rích mà các thế lực thù địch kiên trì theo đuổi, cố tình nhai đi, nhai lại để chống phá cách mạng nước ta, đó là chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”.
1. Tại sao các thế lực thù địch lại đặc biệt khai thác vấn đề “dân chủ, nhân quyền”? Bởi chúng xác định, chỉ có thông qua con đường “dân chủ”, “nhân quyền” mới có thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; mới phá vỡ được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã và đang xây dựng. Đây là ý đồ cực kỳ thâm độc thế lực thù địch đang rắp tâm thực hiện, để làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng cho rằng, một khi các học thuyết, các giá trị của hệ tư tưởng tư sản về dân chủ, cũng như các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của giai cấp tư sản được lan truyền và hiện diện hợp pháp trong đời sống xã hội Việt Nam thì đây sẽ là điều kiện tốt để làm thay đổi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng nền dân chủ tư sản. Do vậy, các thế lực thù địch coi “dân chủ, nhân quyền” là khâu đột phá của chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam.
2. Phương thức, thủ đoạn chủ yếu chúng thường sử dụng là gì? Dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, các thế lực thù địch tự xưng mình là những người có “sứ mệnh” đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Họ tự cho mình có quyền “can thiệp nhân đạo” và quảng bá quan niệm “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để phủ nhận quyền của các dân tộc, nhất là quyền tự quyết định vận mệnh hay tự lựa chọn con đường phát triển của các dân tộc. Đây là điều hết sức phi lý, bởi các quốc gia đều bình đẳng về chủ quyền và công việc nội bộ của mỗi quốc gia phải do quốc gia ấy tự quyết định, không thể có quốc gia nào đó tự coi mô hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của mình là khuôn mẫu, rồi đem áp đặt “khuôn mẫu” này lên các quốc gia khác. Chủ quyền là quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam hiểu rất rõ giá trị đích thực của chủ quyền dân tộc, độc lập dân tộc và quyền tự do dân tộc. Thế mà, chúng vẫn cố tình đăng tải những thông tin sai trái, thù địch, bịa đặt những vấn đề “dân chủ, nhân quyền” nhằm nói xấu chế độ ở Việt Nam. Chúng tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm quyền con người, ra sức tuyên truyền về dân chủ tư sản phương Tây; yêu cầu ban hành các “đạo luật”, “nghị quyết” và các văn bản về nhân quyền để tạo “cơ sở pháp lý” cho các hoạt động chống phá.
Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để tác động vào lĩnh vực dân tộc và tôn giáo gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của ta, gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu sách về vấn đề nhân quyền của Mỹ và phương Tây. Thông qua các diễn đàn công khai như hội thảo, hội nghị khoa học, các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Bộ ngoại giao và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có chức năng giải quyết các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, chúng yêu cầu Việt Nam phải mở rộng các quyền tự do báo chí, ngôn luận, quyền lập hội. Mặt khác, chúng triệt để lợi dụng các công ước, điều ước quốc tế và các tổ chức diễn đàn về nhân quyền của Liên Hợp Quốc để chống Việt Nam, tìm cách cổ súy cho những phần tử cơ hội, xét lại về chính trị ở trong và ngoài nước chĩa mũi nhọn, tấn công, chống phá Đảng và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động chống phá của chúng ít nhiều gây ra sự phân tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo vì thiếu thông tin và hiểu biết, đã suy giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng; đối với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.
3. Để phòng, chống với những chiêu trò lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” của các thế lực thù địch. Chúng ta phải luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh vạch trần các quan điểm tư tưởng sai trái thù địch, bịa đặt, bóp méo sự thật về vấn đề “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam của các thế lực thù địch; từ đó củng cố nhận thức chính trị, giữ vững thế trận lòng dân, đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta tới thắng lợi hoàn toàn. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt trong công tác bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền trên các lĩnh vực chính trị – xã hội. Mặt khác, cần phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt phong trào xóa đói giảm nghèo, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp sự đồng thuận xã hội, trong cộng đồng dân tộc, củng cố và tăng cường thế trận lòng dân vững chắc. Bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nâng cao cảnh giác cách mạng; tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nước ta.
Tóm lại, trong thời gian tới chiêu trò “dân chủ, nhân quyền” vẫn sẽ là chiêu bài quen thuộc mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Mặc dù đây không phải là chiêu trò mới, tuy nhiên với thủ đoạn tuyên truyền kiểu “mưa dầm thấm lâu” của chúng, nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, không cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch thì sẽ có những người nhẹ dạ, cả tin dễ bị phân tâm, mắc mưu chúng, cho dù những thông tin của chúng là hoàn toàn bịa đặt. Vì vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác để chủ động vạch trần các chiêu trò  đó của các thế lực thù địch./.
Vă Tiến

TRẦN MAI CHUNG – KẺ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
Gần đây, Trần Mai Trung đăng bài viết “Bóng ma trong Đặc khu” trên trang mạng danlambao. Xuyên suốt bài viết là những luận điệu xuyên tạc về chính sách huy động nguồn lực trong và ngoài nước để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta với Trung Quốc; chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Có thể chỉ rõ tính sai trái, xuyên tạc của Trần Mai Trung trên những nội dung sau:
Thứ nhất, Trần Mai Trung cho rằng, Đảng và Nhà nước ta phát triển luật Đặc khu nhưng lại đi vay Trung Quốc, buộc nhân dân Việt Nam và con cháu chịu trách nhiệm cho dự án.
Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, thể hiện cái nhìn hết sức méo mó, dị dạng của Trần Mai Trung. Bởi, việc kết hợp sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại luôn được Đảng và Nhà nước ta khai thác, sử dụng đúng lúc, đúng thời điểm, cho phép khơi dậy những tiềm năng, thế mạnh vốn có của đất nước và tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ ở bên ngoài để phát triển kinh tế – xã hội. Bài học về sự kết hợp đúng đắn, hài hoà giữa nguồn lực trong nước và nguồn lực ngoài nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào từng giai đoạn, thời kỳ lịch sử cụ thể và có những cơ chế, chính sách rất kịp thời, hợp lý để từng bước huy động các nguồn lực vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Như chúng ta đều biết, Việt Nam đi lên xây dựng đất nước từ một điểm xuất phát thấp bởi sự tàn phá hết sức nặng nề của chiến tranh, sự bao vây, cấm vận của đế quốc Mỹ; sự khắc nghiệt, tàn phá của thiên tai, hạn hán, lũ lụt… Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước và nhân ta không chịu khuất phục trước đói nghèo, lạc hậu, tìm mọi cách đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động nắm vững thời cơ, vận hội.  Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam đã được thực tiễn lịch sử kiểm nghiệm, chứng minh để dựng xây, kiến thiết đất nước, thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đến ngày thắng giặc Mỹ xâm lược ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước đã được phát huy một cách cao độ, trở thành mục tiêu, động lực để mỗi giai cấp, tầng lớp nhân dân trong xã hội phấn đấu vươn lên, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập và phát triển như vũ bão của kinh tế thế giới hiện nay, việc tăng cường giao lưu, trao đổi, ký kết giúp đỡ nhau về các phương diện kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, an ninh, quốc phòng giữa các nước trên thế giới nói chung và với Trung Quốc nói riêng cũng là điều dễ hiểu. Chỉ có điều, trong quá trình đó, phải bảo đảm mục tiêu tối thượng của quốc gia, dân tộc là độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, không được đánh đổi chủ quyền của quốc gia, dân tộc bằng bất cứ giá nào, không được đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Đúng như lời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định rằng: Làm sao đất nước yên bình tiến lên nhưng phải giữ vững độc lập chủ quyền. Cố gắng giữ quan hệ cho tốt, nhưng cái gì thuộc về độc lập chủ quyền dân tộc, ta không bao giờ nhân nhượng, tinh thần của ta là quyết chiến, quyết thắng.
Thứ hai, Trần Mai Trung xuyên tạc mối quan hệ tốt đẹp giữ Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc
Y xuyên tạc rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam sợ Trung Quốc, xem trọng Trung Quốc hơn nhân dân Việt Nam, làm việc cho quyền lợi của ngoại bang và là một bộ phận của đảng cộng sản Trung Quốc…”. Đây là luận điệu của kẻ phản động, cố tình xuyên tạc vu khống Đảng, Nhà nước ta và phá hoại mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tiến hành hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để giành lấy độc lập, tự do dân tộc, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong suốt quá trình đó, Đảng ta đã không ngừng phấn đấu cho mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam đang duy trì đường lối đối ngoại trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong thời gian gần đây đã tới Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới để thiết lập quan hệ ngoại giao một cách chặt chẽ hơn, nhằm mang lại những cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp và phát triển kinh tế cho đất nước.
Những minh chứng trên đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái của Trần Mai Trung. Mỗi chúng ta nên hết sức tỉnh táo, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, vạch trần và bác bỏ những luận điệu sai trái này./.
Bá Huấn

Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái về các dự thảo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025       
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền kích động, xuyên tạc, chống phá một cách quyết liệt. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá.
Những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, phản động ấy không chỉ là “lời nói gió bay” mà còn được họ soạn thảo thành những tài liệu mạo danh, nặc danh dài hàng trăm trang chứa đựng thông tin xấu độc... rồi tán phát trên một số trang mạng. Bằng những thủ đoạn rất tinh vi, các thế lực thù địch, phản động còn móc nối, lôi kéo và dùng chính những phần tử thoái hóa, biến chất ngay trong nội bộ ta lợi dụng việc đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng để xuyên tạc sự thật, công kích, chống phá ta, dưới nhiều hình thức như: “Thư ngỏ”, “thư trao đổi”; “thư góp ý”… Nội dung mà chúng tập trung là xuyên tạc tình hình đất nước; làm lu mờ những thành quả cách mạng, thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh... của đất nước, rồi quy kết đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế ấy là do thể chế chính trị, sự yếu kém trong thực hiện vai trò lãnh đạo, từ đó làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng ta; xuyên tạc, bịa đặt những thông tin liên quan đến công tác nhân sự đại hội;... Chúng cho rằng đại hội lần này là thời cơ để Việt Nam đổi mới thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng lập luận rằng nếu Việt Nam vẫn chỉ có độc nhất một đảng lãnh đạo thì không thể nói tới một nền dân chủ chân chính... Nhìn vào những bản góp ý được chuẩn bị công phu, lập luận không kém phần logic với những câu từ được trau chuốt bóng bẩy ấy, nếu ai đó non kém về nhận thức chính trị, sẽ rất dễ lầm tưởng và cho đấy là sự góp ý trách nhiệm, tâm huyết. Nhưng thực chất đó là những luận điệu hết sức sai trái và cực kỳ nguy hiểm.
Mục tiêu của những giọng điệu ấy vẫn không gì khác là hòng đánh lừa dư luận, lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ chính trị của chúng, sâu xa hơn là phủ nhận tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ XHCN mà nhân dân ta đang dày công xây dựng. Cách thức thể hiện những nội dung ấy cũng không có gì mới, có chăng chỉ là sự thay đổi cách diễn đạt bằng những “xảo ngữ”, ngôn từ hoa mỹ, bóng bẩy nhằm tăng thêm độ tinh vi, thâm hiểm trong mưu đồ chống phá để dễ bề đánh lừa dư luận... Nhưng mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc ấy đã và đang bị vô hiệu hóa, bởi cùng với phát huy dân chủ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác, không mơ hồ, ảo tưởng trước mọi chiêu trò chống phá.
Do đó đối với mỗi cán bộ, đảng viên khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, bịa đặt; tránh bị cuốn theo những giọng điệu mỹ miều, xảo trá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ.
 Văn Khiêu

Nhận diện âm mưu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng taThời gian gần đây, nhất là khi chúng ta chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, bằng mọi âm mưu, thủ đoạn chúng tăng cường xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội một số nước phương Tây; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các ấn phẩm xuất bản, như: sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt, …
Trong đó, họ đã lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm loại báo chí, nhà xuất bản và các đài  phát thanh truyền hình có chương trình tiếng Việt, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước… để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta. Qua đó, chúng phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đã đạt được trong các cuộc chiến tranh đã qua và trong công cuộc đổi mới, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội; nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.
Thực tiễn cho thấy, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, chính  sách, pháp luật của Nhà nước bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, chúng ta tin tưởng rằng, cuộc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước sẽ được bảo vệ vững chắc. Đó là những nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; của các bộ, ban, ngành và từng địa phương, cơ quan, đơn vị; của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu./.
 Trần Hiền 

Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng1.     Nhận diện phản động xuyên tạc về dịch virus corona ở Việt Nam
Ngay từ khi tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan tại Trung Quốc, lãnh đạo Bộ Công an đã có điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng các phương án, kế hoạch để phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.
Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp. Đến nay đã có hơn 17.000 người bị nhiễm, hơn 300 người tử vong. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu. Việt Nam có đường biên giới dài, lưu lượng người qua lại, giao thương lớn với Trung Quốc nên nguy cơ dịch bệnh này lây lan, có thể bùng phát là rất lớn.
Bên cạnh đó, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một số đối tượng phản động, chống đối trong và ngoài nước đã đăng tải, tán phát lên không gian mạng các thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc tình hình liên quan đến dịch bệnh tại Việt Nam, gây hoang mang trong dư luận người dân; tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.   
Các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp các bộ, ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu đường bộ, đường không, đường biển (cả người và hàng hóa, đặc biệt là nghiêm cấm việc nhập, vận chuyển động vật hoang dã vào Việt Nam), có biện pháp soi chiếu, sàng lọc, kiểm dịch y tế nghiêm ngặt tại các cửa khẩu; tham mưu chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không qua lại đường mòn, lối mở biên giới tới các vùng dịch bệnh tại Trung Quốc để phòng ngừa bị lây nhiễm bệnh. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh; chủ động kế hoạch, phương án phòng, chống, tham gia dập tắt dịch bệnh và bảo đảm an ninh, trật tự trong tình huống có dịch bệnh bùng phát tại nước ta. Lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh tạm thời không giải quyết cấp thị thực du lịch vào Việt Nam đối với những người đến từ vùng dịch bệnh. Các cơ sở y tế chủ động chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân khi có người bị nhiễm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện số 05/CT-TTg, ngày 28/1.
2. Cảnh giác, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - là thời điểm các thế lực thù địch sẽ tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, nâng cao nhận thức, cảnh thềm Đại hội XIII của Đảng là việc làm hết sức cần thiết.
Một là, phủ nhận, chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trên phương diện tư tưởng, lý luận, chúng luôn tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tung ra những luận điệu cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo là “mất dân chủ”, là “chuyên chế”, “đặc quyền, đặc lợi”, là “bóp nghẹt dân chủ”...; rằng, phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có “dân chủ” trong Đảng và trong đời sống xã hội. Chúng đòi hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận quyền lãnh đạo của Đảng. Đây là mục tiêu không mới nhưng chúng kiên trì với thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu” bằng những chiêu trò mới, hòng thực hiện đến cùng việc chống phá Đảng ta.
Từ tuyên truyền theo kiểu lô-gíc hình thức rằng, “có nhiều đảng cạnh tranh mới là dân chủ” chúng lờ đi mục đích của Đảng ta là kiên trì đấu tranh xóa bỏ mọi bất công, mang lại quyền bình đẳng, thực hiện dân chủ, quyền làm chủ thực sự cho nhân dân. 90 năm qua, Đảng đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người tự do, làm chủ  và xây dựng đất nước không ngừng phát triển như ngày nay, sánh vai với các nước trên thế giới. Âm mưu chống phá vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng với nhiều “lý sự” trắng trợn hòng lôi kéo những người thiếu hiểu biết, bất mãn ngộ nhận tin theo, đòi “đa nguyên, đa đảng” dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Chúng tỏ ra “khách quan”, “bảo vệ quyền lợi chính đáng” của người dân, “bênh vực dân” nên làm cho không ít người ngộ nhận tin theo. Âm mưu rất thâm độc, có tính chiến lược này của chúng được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn mới, kết hợp cả tư tưởng, lý luận, chính trị, kinh tế để chống phá ta từ bên trong kết hợp với bên ngoài, làm một bộ phận cán bộ, đảng viên tha hóa, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, từng bước làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, chúng ta phải hết sức cảnh giác, chủ động đấu tranh nhận rõ bản chất của tư tưởng phản động này, nhằm vô hiệu hóa quá trình can thiệp thô bạo từ bên ngoài với những luận điệu sai trái, nguy hiểm, khó dự báo.
Hai là, lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam.
Tham nhũng đang là một vấn nạn chung của toàn cầu, không riêng một quốc gia nào. Để phòng, chống tệ nạn này, Đảng, Nhà nước ta có quyết tâm chính trị rất cao, triển khai quyết liệt, đảm bảo cho Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2005) đi vào đời sống xã hội, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, loại dần tệ nạn này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”. Và thực tế, từ sự cương quyết của Đảng ta trong việc xử lý các đại án tham nhũng, nhiều vị lãnh đạo, trong đó có không ít vị lãnh đạo cao cấp đã vướng vòng lao lý. Lòng tin của nhân dân với Đảng ngày một tăng cao; uy tín của chế độ chính trị được củng cố. Tuy nhiên, các thế lực thù địch cũng căn cứ vào đây để tăng cường xuyên tạc, chống phá. Chúng cho rằng, nếu một xã hội độc đảng cầm quyền thì sẽ thủ tiêu đấu tranh; Đảng, Nhà nước ta đang ở thế “lưỡng nan đối nghịch”, với hàm ý chống tham nhũng nhưng ngại thay đổi thể chế chính trị, v.v. Theo chúng, “muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi lại thiết chế và xã hội để làm sao cho dân chủ hơn”.
Tựu chung lại vẫn là những luận điệu “bình mới rượu cũ” với thủ đoạn thâm độc hơn. Các thế lực thù địch đang xoáy sâu vào các đại án tham nhũng để qua đó nói xấu, bôi nhọ danh dự của cán bộ, đảng viên, cũng như kích động dư luận lung lạc niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Hiện nay, chúng tung tin đồn thổi nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp với những nghi án tham nhũng, sân sau, v.v. Chúng ví von hành động bỉ ổi này như một mũi tên trúng hai đích: (1). Làm suy giảm uy tín cá nhân lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ; (2). Làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, để cho người dân nhìn vào đâu cũng thấy tham nhũng. Từ những “đại án” tham nhũng, các thế lực thù địch chớp ngay cơ hội, tăng cường thông tin trên mạng xã hội, ra sức công kích hòng làm giảm sút uy tín của Đảng, lung lạc niềm tin của nhân dân đối với chế độ và hệ thống chính trị.
Chúng ta cần nhận thấy, muốn chống tham nhũng triệt để cần phải có nền pháp trị nghiêm minh, không một ai ở ngoài và ở trên luật cả. Thực tế trong thời gian gần đây, công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng ta đã đạt kết quả toàn diện; nhiều bị can, trong đó có nhiều trường hợp là cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý tiếp tục được điều tra, khởi tố. Qua đó, đã khẳng định quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong chống tham nhũng. Tinh thần chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu hệ thống chính trị đã cho thấy quyết tâm của toàn Đảng ta đang ra sức chỉnh đốn, làm trong sạch nội bộ. Tuy nhiên, các thế lực thù địch thì luôn rình rập để thổi bùng lên làn sóng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, tung tin thất thiệt về hậu xử lý các vụ đại án, hoặc tiếp tục chiêu bài phủ nhận kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta, gây ra các luồng tư tưởng khác biệt không ngoài mục đích hạ thấp vai trò, tiến tới mục tiêu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đây thực chất là nội dung chống phá xuyên suốt của chiến lược “Diễn biến hòa bình”.
Ba là, đưa ra những thông tin xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng.
Trước mỗi sự kiện trọng đại của Đảng, các cơ quan chức năng lại nhận được những đơn thư nặc danh, mạo danh; trên các trang mạng xã hội (MXH) lại lan truyền những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc, kích động chia rẽ nội bộ, bôi nhọ những cán bộ của Đảng. Những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu cán bộ, đảng viên do những phần tử thoái hóa, biến chất, cơ hội trong nội bộ ta tung ra thường biểu hiện ở một số kiểu dạng, như: Xuyên tạc, nói sai sự thật về tình hình sức khỏe cán bộ; moi móc, thêu dệt bí mật đời tư; bình phẩm, phán xét về trình độ, năng lực; xuyên tạc nhân phẩm, đạo đức lối sống... Họ không là thầy thuốc, nhưng lại dựa vào những thông tin cóp nhặt trên mạng về sức khỏe cán bộ. Chẳng hề chứng kiến sự kiện, vậy mà bịa đặt, dựng lên những câu chuyện gắn với hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tán phát trên mạng... khiến dư luận hiểu sai về trình độ, khả năng ứng xử của cán bộ, hiểu sai về đường lối đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Từ những vụ việc đã xử lý hoặc đang trong quá trình xử lý, họ đưa ra bình luận ác ý, rồi suy diễn, bịa đặt rằng các đối tượng đã “bôi trơn” nên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật không dám làm mạnh tay. Vấn đề càng trở nên nguy hiểm khi những thông tin ấy bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng khai thác để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chẳng hạn từ những thông tin trong nội bộ về kết quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Đảng ta tiến hành, một số trang mạng ở nước ngoài đã xuyên tạc, bóp méo, vu khống, suy diễn, cho rằng đó là cuộc “thanh toán phe phái”, “trả thù cá nhân” giữa người này với người kia, nhóm này với nhóm khác vì "lợi ích nhóm"...Chiêu bài nham hiểm của các thế lực thù địch là tung ra dư luận mâu thuẫn phe phái trong Đảng ta một cách trắng trợn hòng hạ thấp ý nghĩa của Đại hội. Do vậy, chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu này, kiên quyết đấu tranh, chủ động phát hiện sớm và kịp thời xử lý các tình huống nảy sinh, bảo đảm cho sự thành công Đại hội.
Bốn là, lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.
Đây là chiêu bài không mới, nhưng đứng trước những diễn biến mới phát sinh thực tế trên thềm lục địa của nước ta hiện nay, thủ đoạn này trở nên nham hiểm hơn lúc nào hết. Các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài đồng loạt cập nhật diễn tiến tình hình Biển Đông, mà cơ bản là xoáy sâu vào tàu nước ngoài hoạt động trái phép trong thềm lục địa của nước ta với những hình ảnh, bài viết thật giả lẫn lộn. Trước hết phải khẳng định rằng, sự việc trên là có thật, song các thế lực thù địch đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận cộng đồng mạng, thổi bùng lên nguy cơ bị xâm lược và chỉ trích vai trò lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Nhà nước, Quân đội. Trắng trợn hơn, chúng còn dựng chuyện phân tích các hệ phái trong Đảng ta, đưa ra các quan điểm giữ gìn chủ quyền biển, đảo hay là lựa chọn thể chế chính trị. Từ đó, chúng hà hơi tiếp sức cho một số đối tượng phản động trong nước, kích động xuống đường biểu tình, chống đối chính quyền các cấp. Hiện nay, chúng đưa ra tư tưởng “đổi mới hay là mất nước”. Và không loại trừ các thế lực thù địch, cơ hội chính trị sẽ điên cuồng chống phá, tạo ra những “thư ngỏ, góp ý”,… để gây xáo trộn dư luận quần chúng, đưa vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thực chất ẩn ý đằng sau những việc làm này nhằm lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin sẽ mắc mưu bằng nghệ thuật sử dụng ngôn từ chau chuốt, nhưng không ngoài mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trước những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chúng ta phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu thâm độc này, chủ động tuyên truyền tới mọi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân; để tư tưởng, lý luận của Đảng thấm sâu trong mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, góp phần vào sự thành công của Đại hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ XHCN./.

Trịnh Chính