Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC THÀNH QUẢ VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945

 Đến hẹn lại lên, vào thời điểm kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám, các thế lực thù địch, phản động và thành phần bất mãn chính trị lại “nhai đi nhai lại” những luận điệu cũ rích cho rằng: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là “sự ăn may”, rằng Việt Minh đã nhanh tay cướp lấy thành quả của Đồng minh chống phát xít. Một số khác lại phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng nhân dân là người tự đứng lên giành độc lập. Hay có kẻ còn trắng trợn “kết tội” rằng: thành quả Cách mạng Tháng Tám nhanh chóng rơi vào tay Đảng Cộng sản và đây là nguyên nhân khiến dân tộc Việt Nam rơi vào “thảm họa” chiến tranh, đất nước bị tàn phá, dân tộc phân ly và ngày nay tiếp tục tình trạng nghèo đói, lạc hậu; Việt Nam đi theo con đường của nước tư bản phát triển tới phồn vinh... 

Những luận điệu nham hiểm, cũ mòn nêu trên không chỉ là của các thế lực thù địch mà còn của các phần tử phản động, cơ hội chính trị, suy thoái ở trong nước mặc dù đã thụ hưởng thành quả của Cách mạng Tháng Tám trong mấy chục năm qua nhưng chúng lại phản bội, “đổi trắng thay đen”… 

Mục đích của họ là phủ nhận thành quả, tầm vóc, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám, gây tâm lý mơ hồ, hoài nghi, chia rẽ trong xã hội, nhất là trong giới trẻ để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ngăn trở hòa hợp dân tộc, đẩy một bộ phận nhân dân xa rời Đảng, Nhà nước, hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng, hướng lái dân tộc Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa… 

Lịch sử đã khẳng định, để làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám “long trời, lở đất”, cả dân tộc Việt Nam với quyết tâm và tinh thần “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho kỳ được độc lập dân tộc”, đã nhất tề vùng lên, cuộc Tổng khởi nghĩa của nhân dân ta đã thành công, lật đổ ách thống trị phát xít cùng triều đình phong kiến, thiết lập nên chính quyền cách mạng trên cả nước. Cách mạng Tháng Tám diễn ra trong điều kiện thời cơ “nghìn năm có một”, tuy nhiên, thời cơ đó chỉ được tận dụng và đạt thành quả với sự chuẩn bị chủ động, lâu dài, kỹ lưỡng cả thế và lực lượng cách mạng của Đảng. 

Thành quả cách mạng Tháng Tám là quả ngoạt của những bước tập dượt của các phong trào cách mạng trước đó do Đảng ta lãnh đạo. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc lâu dài, đầy hy sinh, gian khổ của nhân dân ta dưới sự tổ chức lãnh đạo bài bản, khoa học, sáng suốt, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chứ không phải là sự “ăn may” hay “cướp công” như các thế lực thù địch, phản động đã cố tình xuyên tạc, bóp méo. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công do nhiều nguyên nhân, đó là sự vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, sáng tạo trong bối cảnh quốc tế có những thuận lợi nhất định; là sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; là tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, kể cả sự huy động kết tinh truyền thống anh hùng, trí tuệ, bất khuất của dân tộc Việt Nam qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước..., trong đó nguyên nhân quan trọng, tiên quyết là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh theo mục tiêu, ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền CNXH.

Do vậy, mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và mạng xã hội phát triển, các thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá cách mạng nước ta trên mọi phương diện, nhất là chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng internet. Hãy là người yêu nước tỉnh táo, khôn ngoan chứ đừng là người yêu nước mù quáng để tránh bị kẻ địch lợi dụng, dắt mũi./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét