Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”, VŨ KHÍ SẮC BÉN ĐÁNH BẠI ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI

 Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội của các thế lực thù địch là chủ đề lớn, hàm chứa những nội dung cơ bản, rất quan trọng và sâu sắc của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; đặc biệt có ý nghĩa trong xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, là một trong những giải pháp hữu hiệu để tôn vinh, tỏa sáng phẩm giá, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ “ thời kỳ mới. Đó là lời giải thích sâu sắc nhất vì sao các thế lực thù địch lại cố tình đòi “Phi chính trị hóa” Quân đội ta.

1. “Phi chính trị hóa” quân đội là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch trong chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN và Quân đội ta. Bản chất, âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội về cơ bản không mới nhưng tính chất nguy hiểm và tác hại do nó gây ra là rất lớn, không thể xem thường. Đây là hệ quả tất yếu từ sự tác động của một chuỗi âm mưu, hoạt động giữa “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đến “phi đảng hóa” các tổ chức chính trị - xã hội và “dân sự hóa” các lực lượng vũ trang do các thế lực thù địch chủ mưu. 

Vì vậy, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc “còn Đảng còn mình” của người quân nhân cách mạng, vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, lợi ích quốc gia - dân tộc; uy tín, vị thế, danh dự và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đối với công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Đây cũng là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ hàng đầu của công tác tham mưu về giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; góp phần đưa Nghị quyết số 847/NQ-QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” vào cuộc sống.

Vì sao cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lục thù địch để bảo vệ Đảng, Nhà nước, ahân dân và Quân đội ta? Đây là câu hỏi cần có sự giải đáp sâu sắc từ giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa “xây” và “chống”; giữa phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ Quân đội gương mẫu, tiêu biểu, mẫu mực. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này được quy định bởi chất lượng, hiệu quả phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

2. Bác Hồ và hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa, chính trị - tinh thần của Quân đội ta. Bác Hồ là lãnh tụ tinh thần, niềm tin yêu, biểu tượng dẫn dắt quân và dân ta đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một cấu phần hết sức quan trọng trong nền tảng tư tưởng của Đảng ta, là hồn cốt văn hóa quân sự thời đại Hồ Chí Minh, được hun đúc, kết tinh, hình thành nhân cách người quân nhân cách mạng trong mỗi người lính mang tên Bác kính yêu. Đó là cái “gốc”, nền móng tạo nên sức mạnh nội sinh vô cùng mạnh mẽ để Quân đội ta bách chiến, bách thắng. “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý, thiêng liêng, một báu vật mà nhân dân dành riêng khen tặng Quân đội ta, không quân đội nào trên thế giới có được niềm vinh dự, tự hào, sự kiêu hãnh được mang tên lãnh tụ kính yêu như Quân đội ta.

Trong tâm thức, trái tim “Bộ đội Cụ Hồ” và nhân dân ta, Bác là người Việt Nam đẹp nhất, là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Quân đội ta mang tên Bác, đương nhiên phải là một Quân đội được kết tinh bởi những phẩm chất tốt đẹp nhất: “Bộ đội Cụ Hồ” - hệ thống tiêu chí, chuẩn mực giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách mạng; trọn đời vì nước, vì dân; mang trong mình những đặc trưng bản chất, được kết tinh, cô đọng, sâu sắc trong lời khen của Bác: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. 

Trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được bồi đắp, phát huy và tỏa sáng trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén; lực lượng chính trị trị cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chính điều đó đã làm cho các thế lực thù địch lo sợ, chúng hiểu rằng, chừng nào ở nước ta, còn có Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh thì chừng đó, âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng cũng như điều mong muốn, sự kỳ vọng của chúng sẽ không bao giờ thực hiện được. Vì vậy, muốn chống phá; bảo vệ sự an nguy, tồn vong của chúng; không có cách nào khác là phải xóa bỏ vị trí, vai trò, sức mạnh to lớn của Quân đội ta; tước bỏ công cụ bạo lực sắc bén; lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Một trong nhưng chiêu thức vô cùng nguy hiểm được chúng tấn công trực diện là hạ bệ “thần tượng” Hồ Chí Minh, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội ta, tách Quân đội ta ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, xa lìa nhân dân. 

3. Muốn vậy, cái đích hướng đến đầu tiên của chúng là xóa bỏ hình ảnh mang tính biểu tượng, kết tinh cao đẹp nhất là hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho hình tượng về Người mất đi tính chất thiêng liêng, sự trân trọng, giá trị kiểu mẫu; theo đó, tình cảm, niềm tin của nhân dân cũng không còn đối với Quân đội mang tên Bác và đi liền với đó, là sự hạ bệ, làm mất uy tín, vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; làm mất chỗ dựa của Đảng là Quân đội, chia rẽ Quân đội với Công an, Quân đội với nhân dân. Với chiêu thức này chúng muốn thực hiện mục tiêu kép: làm suy yếu bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội; dọn đường cho âm mưu bạo loạn lật đổ, “cách mạng màu”, thực hiện “diễn biến hòa bình”; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Điều đó chỉ có thể diễn ra khi chúng thực hiện thành công âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội; xuyên tạc, bôi đen phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Sự thâm thù, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” gắn liền với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là hệ lụy hết sức tinh vi, xảo quyệt và độc ác. Bởi thế, các thế lực thù địch đã chĩa nòng súng, tấn công vào địa hạt kiên cố, vững chắc nhất của chế độ ta; chỗ dựa tin cậy nhất của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa: là Quân đội nhân dân Việt Nam. Điều đó không chỉ cho thấy tính chất nguy hiểm, tác hại to lớn của việc công khai trắng trợn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, ép Quân đội ta chỉ “tuân theo pháp luật”, chỉ phục vụ Tổ quốc, không phục vụ Đảng mà thực chất là muốn chúng ta “buông súng”, lặp lại “vết xe đổ” của quân đội Liên Xô và quân đội các nước Đông Âu do đã mắc mưu “phi chính trị hóa”, cho nên, dù quân hùng tướng mạnh, đầy đủ vũ khí tối tân, hiện đại nhưng không thể bảo vệ Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; dẫn đến thảm cảnh “nồi da xáo thịt”, nhân dân các nước cộng hòa vốn từng là anh em trong đại gia đình Xô viết đã quay lưng lại với nhau, chĩa súng bắn vào nhau. 

Đằng sau chiêu trò xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng, các bậc tiền bối mà còn xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vị thế, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; các tướng lĩnh Quân đội ta. Để thực hiện âm mưu, thủ đoạn này, chúng đã và đang cố tình xuyên tạc, hạ thấp vai trò của Quân đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, mà còn bôi nhọ, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội và nhân dân; giữa Quân đội với Công an. Cùng với đó, là lợi dụng một số vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật trong quân đội để thổi phồng khuyết điểm, làm suy giảm niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với Quân đội; bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Chúng ta ý thức sâu sắc sự cần thiết phải đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là xuất phát từ bài học kinh nghiệm về xây dựng quân đội trên thế giới kể từ khi chủ nghĩa xã hội hiện thực sụ đổ ở Liên Xô, Đông Âu từ những năm 90 của thế kỷ XX; cuộc xung đột quân sự Nga - Ucraina và sự nổi loạn của tập đoàn quân sự đánh thuê của Waner đối với Quân đội Nga hiện nay. Đó là bài học đắt giá, phải trả bằng xương máu, sự hy sinh của những người lính và dân thường, từ sự sụp đổ chế độ XHCN theo mô hình Xô viết ở Liên Xô và Đông Âu; sự bao vây, chống phá của phương Tây. Đó là ví dụ sinh động để cán bộ, chiến sĩ nhìn nhận, cảnh giác, kiên quyết không cho phép âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” dọn đường cho “phi chính trị hóa” Quân đội ta. 

4. Vì vậy, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải giữ gìn hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, làm tốt việc gia tăng giá trị, ý nghĩa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới. Thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, ngăn chặn những hành vi sai trái, làm tổn hại đến giá trị thiêng liêng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là phương cách tốt nhất để “miễn nhiễm” trước âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội; là điều kiện cần thiết để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. “Dù ai nói ngả nói nghiêng/Toàn quân vẫn vững như kiềng ba chân/Dù ai rào dậu, ngăn sân/Chúng ta vẫn mãi là quân Cụ Hồ”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét