Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

ĐẤU TRANH VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC VỀ TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM

 Ngày 11/8/2023 trên trang blog Việt Nam thời báo tán phát bài “Báo cáo thực thi công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị lần 4 của Việt Nam viết gì?”; ngày 14/8/2023, trên trang facebook Việt Tân, đối tượng Hòa Hưng tán phát bài “Hành hương cho nhân quyền Việt Nam”, với nội dung xuyên tạc tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam; vu cáo chính quyền “ngăn cấm’ công dân thực hiện quyền quản lý nhà nước và xã hội, “vi phạm” nghiêm trọng quyền con người trong xét xử các vụ án; đồng thời, kêu gọi quốc tế “ngừng hợp tác” với Việt Nam khi “chưa cải thiện vấn đề nhân quyền”. 

Với những luận điệu xuyên tạc sự thật về: “Tự do, dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam; họ cố tình đưa ra một số đánh giá không khách quan, thông tin sai lệch. Họ xuyên tạc một cách trắng trợn tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Như vậy, có thể khẳng định, tất cả những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội đều là xuyên tạc, bóp méo sự thật về đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta; nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và lực lực lượng vũ trang. Mục tiêu cuối cùng của họ là thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và đòi “đa nguyên, đa đảng đối lập”; họ muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi giữ vai trò lãnh đạo đối với giai cấp, dân tộc và xã hội, họ yêu cầu đảng phải “đổi mới thể chế chính trị”, đòi nhường quyền lãnh đạo dân tộc và xã hội cho một “lực lượng chính trị mới”. Sự nguy hại của những luận điệu phản động nêu trên dễ được  tung lên mạng xã hội xem ra có vẻ khách quan, dễ đánh lừa vào lòng tin của nhân dân ta, song đằng sau những lời bình luận sai trái, thù địch của họ lại không đúng sự thật và không thể tin được âm mưu thâm độc của nó. Tính chất nguy hiểm của âm mưu, thủ đoạn này biểu hiện ở chỗ, nó dễ gây nên sự hoài nghi, ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về giá trị tự do, dân chủ, dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhẹ dạ, cả tin vào những thông tin xuyên tạc, bịa đặt nêu trên.

Tuy nhiên dù họ có đòi hỏi, “bịa đặt, vu cáo, xuyên tạc” đến đâu thì họ cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng Việt Nam là một nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do, dân chủ, nhân quyền. Điều này được thể hiện ngay trong hệ thống quan điểm, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn hoạt động tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

Cụ thể, Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” đã thể hiện nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về đề cao quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp là bảo đảm tự do, dân chủ, nhân quyền. Để thể chế hóa và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; gắn quyền lợi với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân”.

Đồng thời, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định yêu cầu xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa: “Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân” và “bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực”. Đảng ta khẳng định việc “phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Điều đó đã được thực tiễn chứng minh là hoàn toàn đúng đắn và có sức thuyết phục. Biểu hiện ở chỗ, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng và vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân lao động làm chủ và được phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mình, sức lao động được giải phóng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tóm lại, những nội dung xuyên tạc nêu trên của các cá nhân có tư tưởng, thù địch nêu trên là hoàn toàn sai với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu sai trái, bóp méo, xuyên tạc sự thật vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Những luận điệu đó là sự bịa đặt, xuyên tạc nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và hòng xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, mỗi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân thù địch.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét